RRhv}W WqOfs]R£ v¡xU (l]s]Õ]p¡ 4:19)

2017, h]v|oLp WqOfs]R£ v¡xoLp]q]¨OU. l]s]Õ]p¡ 4:19&LU v\jU j]°tORa ^}v]f¾]¤ j]rSvrOÐ v¡xoLp]q]¨OU CfV.

 • CT 2017&¤ W¡¾Lv]Rj ASj~x]¨OÐv¡¨OU ASj~x]¨L¾v¡¨OU Cap]¤ v|©oLp KqO v|f|LyU WLeOvL¢ Wu]pOU.
 • jÚORa qL^|¾]Rs nqeyUv]iLj¾]¤ CT v|f|LyU v|©oLp] WLeRÕaOU. CT v|f|LyU yUØLq°t]sOU v]h|Ln|Ly òLkj°t]sOU yLoPz| WPa]vqvOWt]sOU WLp]W v]SjLh°t]sOU WLeRÕaOU. W¡¾Lv]¤ Bèp]¨OÐv¡ KqOo]\ÿO WPaOU.
 • W¡¾Lv]¤ Bèp]¨L¾v¡ W¡¾Lv]¤ Bèp]¨OÐv¡R¨f]qLp] j]sRWLçOU.
 • 2017 &¤ W¡¾Lv]Rj ASj~x]¨OÐv¡¨V Bèp]¨OvL¢ W¡¾LvLp SpwONW]ñO AsæLRf SsLW¾]¤ oãLqOU DºLp]q]¨OWp]sæ IÐV W¡¾LvLp SpwO krpOÐO.
 • Av¡ AvjOSvº] f°tORa ^}v]fU yo¡Õ]¨OU.
 • RRhvhPfÓL¡ AvRq WL¾OyPƒ]¨OU.
 • W¡¾Lv]R£ v]wOÈ}Wq]¨OÐ yLÐ]È|U RRhvhLyÓLqORaSo¤ vÐ]r°OU. wNfO¨t]¤j]ÐOU W¡¾LvV AvRq v]aOv]¨OU. W¡¾LvV AvRq AjONYz]¨OU.
 • v]w~ñfSpLaOWPRa W¡¾Lv]Rj \Oo¨OÐ yUZajW¥ w©]NkLk]¨OU. Av¡ Shw¾]¤ KqO yLƒ|oLp]q]¨OU. AvRq v]jpLj~]fqLp] WL¾OyPƒ]¨OU IÐV W¡¾LvV krpOÐO.

CÍ|Rp¨Or]\ÿOç RRhv¾]R£ kÈf]:

 • nLqfShw¾]Rs nqe¾]¤ yÒP¡¹oLp oLã°¥ DºLWOU.
 • qL^|nqeU IÐfV v|LkLq yUØLq¾]¤ Aa]òLjRÕaOWpOU WPaOf¤ v|LkLq°¥ SWNÎ}Wq]\ÿV fOa°OWpOU R\áOU.
 • fÓPsU IsæL B\LqLjOxVbLj°tOU D¥R¨LçOvL¢ f¨v¹U ^j°tORa yUØLq¾]¤ yLqoLp v|f|Ly°¥ D¥RÕaOU.
 • SWNÎnqeU vtRq w©]RÕaOU. y¤nqe¾]¤ Av¡ èÈ SWNÎ}Wq]¨OU.
 • WLsLvòL oLã°¥, NkWQf] SNyLfôOWtORa v]WyjU IÐ} NkwÔ°¥ y¡¨L¡ RRWWLq|U R\áOU.
 • 2017&¤ RRvh|Of] D¤ÕLhjvOU DT¡² SNyLfôOWtORa v]WyjvOU v¡È]Õ]¨OvL¢ iLqLtU NkS\LhjU DºLWOU.
 • qL^|U IsæL SoXsWt]sOU wLÍoLp]q]¨OU. y~ñf AjOnv]¨OWpOU R\áOU.
 • Af]¡¾]Wt]¤ yoLiLjU RRWvq]¨OU. qL^|¾]R£ IsæL fs°t]sOU yLÒ¾]W kOSqLYf]¨Oç DTФ w©]RÕaOWpOU R\áOU.
 • vaS¨ CÍ|p]Rs yUòLj°t]¤ w©]pOç y¡¨LqOW¥ òLk]foLWOU. CfV vtRq NkLiLj|oOç yUYf]pLWOÐO.
 • vaS¨ CÍ|p]¤ IsæLp]a¾OU yOv]Swx oOSÐãU DºLWOU. W¡¾Lv]R£ jLoU vaS¨ CÍ|p]¤ Nkv\]¨OÐvqORa jLoU Dp¡¾RÕaOU. AvqORa oSÈ| RRhvU ozf~vLjLp]¾}qOU.
 • BNÌLNkShwV WaO¾ vq¥\ÿRp Sjq]aOU.

Rf¨O&W]u¨V Jx|Rp¨Or]\ÿOç RRhv¾]R£ kÈf]:

 • Rf¨O&W]u¨V Jx| y¡vÿw©jLp RRhv¾]R£ Wq°tORa w©] AjOnv]\ÿr]pOU; Av]RapOç KLSqL qL^|¾]RspOU ^j°¥ CT w©] AjOnv]¨OU.
 • Rf¨O&W]u¨V Jx|p]Rs qL^|°t]¤ fL¢ nqeU j]¡vÿz]¨ORoÐV W¡¾LvV krpOÐO.
 • Av¡ RRhv¾]R£ Rvt]\ÿU AjOnv]¨OU.
 • RRhvLÄLvV AvqORa zQhp°t]¤ Cr°OWpOU, AvR£ ozf~U AvqORa Aiq°t]¤ DºLp]q]¨OWpOU R\áOU.
 • CT qL^|°t]Rs nqeyUv]iLjU w©oLp]q]¨OU.
 • f°tORa Shw¾V Sjq]aOÐ BNWoe°Rt Av¡ Sjq]aOU.
 • CT qL^|°tORa SkqOW¥ Dp¡¾RÕaOWpOU, W¡¾Lv]R£ jLoU Avp]¤ Dp¡Ð]q]¨OWpOU R\áOU.

D¾q&hƒ]e RWLr]pRp¨Or]\ÿOç RRhv¾]R£ kÈf]

 • RRhv¾]R£ Sf^ôV Rvt]RÕaOvL¢ f¨v¹U CqOqL^|°tOU KÐ]¨OU.

^ÕLRj¨Or]\ÿOç RRhv¾]R£ kÈf]

 • ^ÕLj]sOU Ap¤ qL^|°t]sOU RRhvU fR£ yTX|hLpW yLÐ]È|U sn|oL¨OU.
 • RRhvLjONYzU ASj~x]\ÿORWLºV Av¡ K¾OWPaOU.
 • SsLW¾]¤ yoLiLjvOU yoQÈ]pOU DºLSWºf]jV, RRhvU AvRq j}f]pOU ^pvOU Ae]p]¨OU.

kL¨]òLj¨Or]\ÿOç RRhv¾]R£ kÈf]

 • kL¨]òLj]Rs ^j°¥¨]ap]¤ RRhvSyÔz¾]R£ vs]p De¡vÿV WLeOU.
 • RRhv¾]R£ yoLiLjU Af]R£ Af]qOWt]¤ DºLp]q]¨OU.
 • ^j°¥¨]ap]¤ wLÍfpOºLWOU.
 • AfO yUnv]¨OSÒL¥ NkWQf v]nv°¥ Shw¾V WLeRÕaOU.

Ay¡mLpV^LRj¨Or]\ÿOç RRhv¾]R£ kÈf]

 • Ay¡mLpV^L¢ RRhv¾]R£ WQkpOU ozf~vOU AjOnv]¨OU; RRhv¾]R£ w©] B qL^|¾]¤ Nkv¡¾]¨OvL¢ fOa°OU.
 • kq]wOÈLÄLvV Av]Ra vqOSÒL¥ Ay¡mLpV^Lj]¤ Bu¾]¤ SvSqLaOÐ wNfOf ANkf|ƒoLWOU.
 • ^}v^s jh]W¥ B qL^|R¾ o¹]Rj lsnPp]xVboL¨OU; RRhv¾]R£ yoQÈ] Av]Ra j]r´O j]¤¨OU.
 • Ay¡mLpV^Lj]R£ Af]qOWt]¤ yoLiLjoOºLWOU.

^¡Új]Rp¨Or]\ÿOç RRhv¾]R£ kÈf]

 • kq]wOÈLÄLv]R£ w©]pL¤ wOÈ}Wqe¾]sPRa Wa¨OÐf]jL¤ ^¡Új] Kq]¨¤¨PRa RRhv}W Rvt]\ÿU AjOnv]¨OU.
 • hƒ]e nLY¾V, jLwjxVa°tOU NkWQf] hOqÍ°tOU Sjq]aORoË]sOU RRhvozf~U NkñLv]¨RÕSaºf]jV AfV v}ºOU Dp]¡R¾uOSФ¨OU.
 • CNyLSpsOoLp] yoLiLj¾]Ss¡RÕaOU.
 • RRhv}Wf~vOU yÒ¾OURWLºV Kq]¨¤¨PRa ^¡Új] An]vQÈ]RÕaOU.

^¡Új]Rp¨Or]\ÿOç RRhv¾]R£ kÈf]

 • kq]wOÈLÄLv]R£ w©]pL¤ wOÈ}Wqe¾]sPRa Wa¨OÐf]jL¤ ^¡Új] Kq]¨¤¨PRa RRhv}W Rvt]\ÿU AjOnv]¨OU.
 • hƒ]e nLY¾V, jLwjxVa°tOU NkWQf] hOqÍ°tOU Sjq]aORoË]sOU RRhvozf~U NkñLv]¨RÕSaºf]jV AfV v}ºOU Dp]¡R¾uOSФ¨OU.
 • CNyLSpsOoLp] yoLiLj¾]Ss¡RÕaOU.
 • RRhv}Wf~vOU yÒ¾OURWLºV Kq]¨¤¨PRa ^¡Új] An]vQÈ]RÕaOU.

SjL¡vRp¨Or]\ÿOç RRhv¾]R£ kÈf]

 • CSÕL¥ yoLiLj¾]sLp]q]¨OÐ SjL¡RvÿpORa Af]qOW¥ CqOtapOU.
 • yoLiLjU NkLk]¨OvL¢ j]¡ÚLe yLSËf]Wf~U BqUn]S¨º]vqOU.
 • SjL¡RvÿpORa NkSvwjWvLa¾]sOU Ap¤NkShw°t]sOU W¡¾LvV kq]v¡¾]¨OU.
 • f°tORa Asyf v]ŸV DeSqºf]jV Av]aOR¾ ^j°Rt v]t]¨OvL¢ W¡¾LvV j]¤¨OÐO.

BNl]¨Rp¨Or]\ÿOç RRhv¾]R£ kÈf]

 • BNl]¨pORa v]v]i nLY°t]¤ WPŸ¨OqOf]WtOºLWOU.
 • B hOqÍ°tORa oÈ|¾]¤, B qL^|°t]¤ Kq]¨¤¨PRa RRhv¾]R£ oOXU SwLn]¨L¢ fOa°OU.
 • ASÕL¥ BNl]¨¢ qL^|°¥ NkL¡Àjp]¤ oOuOWOU. f°tORa qL^|¾]Rs kLvRÕŸvRq¨Or]\ÿV Av¡ ojôs]vOçvqOU WqOfsOçvqOoLp]¾}qOU.
 • f°tORa NkL¡ÀjpLWOÐ SWLŸpV¨Oç]sLp]q]¨OÐv¡ Nkf|LwpORapOU yTojy|¾]R£pOU WtÕOqWt]Ss¨V f]q]pOWpOU SkLx]Õ]¨RÕaOWpOU R\áOU. CT hTf|¾]Ss¨V AvRq `L¢ SvY¾]¤ I¾]¨ORoÐV RRhvU krpOÐO.
 • BNl]¨p]Rs W\ÿva òs°¥ RRhv^jR¾R¨LºOU RRhvhLy¢oLRqR¨LºOU j]rpRÕaOU.
 • Av¡ WSÒLtR¾ j]pNÍ]¨OU.

ASoq]¨Rp¨Or]\ÿOç RRhv¾]R£ kÈf]

 • ASoq]¨p]¤ v}ºOU w©]pOU yÒ¾OU SjaOU.
 • IÐL¤, SvhkOñW v]w~Ly°Rt DSkƒ]¨OÐf]jL¤ v]^p¾]Ss¨Oç f°tORa jp°t]¤ Av¡¨V v}uV\ yUnv]¨OvL¢ fOa°OU.
 • ASÕL¥ Af]R£ nqej]¡vÿze¾]¤ j]ÐOU RRhvWqU oLr]SÕLWOU.
 • AfV jLw¾]Ss¨V jp]¨RÕaOWpOU qLxVNa}p f]qO¾sOW¥ v}ºOU DaRsaO¨OWpOU R\áOU.
 • ASÕL¥ IsæLvqORapOU Nkf|Lw jw]\ÿOSkLWOU; ^j°¥ fÚ]¤ wNfOf DºLvOWpOU DkNhv°¥ iLqLtoLp] v¡È]¨OWpOU R\áOU.
 • ASÕL¥ yWsv]i AwOÈ]p]¤ j]ÐOU ASoq]¨Rp SoL\]Õ]¨OvL¢ kq]wOÈLÄLvV Cr°]vqOU.
 • WO´O°¥ RRhvS¾LaO j]sv]t]¨OU; kq]wOÈLÄLvV AvRq j]ràOU; f°tORaSo¤ vÐ]q]¨OÐ f]ÓWRt Af]^}v]¨OvL¢, kq]wOÈLÄLv]R£ w©]p]¢ W}u]¤ Av¡ Ai]WLqS¾LRa IuOSФ¨OU.
 • ASÕL¥ ASoq]¨¢ ^jfpORa RRhvoLp] W¡¾LvV ozf~RÕaOU; fR£ jLoU JãOkrpOÐ RRhv^jU f°StLaOç RRhvSyÔz¾L¤ v}ºOU Ai]WLq¾]Rs¾OU.
 • ASoq]¨pORa v¢SYLkOq°¥ fW¡¨RÕaOU.
 • ASoq]¨¢ ScLtr]jO Ct¨U fŸOU IÐV RRhvU Rvt]RÕaO¾OÐO.
 • IÐL¤, W¡¾Lv]R£ jLoU vz]¨OÐ f]qR´aO¨RÕŸvq]¤ oLNfU ke¾]R£ Ai]WLqU DºLp]q]¨OU.
 • ASÕL¥ qL^|U W¡¾LvLp SpwONW]ñOv]Rj fLuÜSpLRa RRWR¨LçOU.
 • Cf]¤¨PRaRpsæLU W¡¾LvV AvSqLaO yLviLjU AaO¾OR\sæOU.

vLñvoLpOU CT v¡xU, SsLWRoÒLaOU f]Ó IuOSФ¨OÐ KqO v¡xoLp]q]¨OU. RRhvz]f¾]jOU, RRhvz]f¾]jLp] yo¡Õ]¨RÕaOÐv¡¨OU v]SqLioLp] f]¢o IuOSФ¨OU. ASÕL¥ RRhvR¾ ASj~x]¨OÐv¡¨OU ASj~x]¨L¾v¡¨OU fÚ]sOç v|f|LyU IRÍÐV W¡¾LvV v|©oLp] WLe]\ÿOfqOU.
l]s]Õ]p¡ 4:19 NkWLqU, CT v¡xU, fRÐ ASj~x]¨OÐv¡¨V SsLW¾]¤ j]sj]¤¨OvL¢ Bvw|oLp yWsfOU RRhvU kW¡ÐO j¤WOU.
IR£ RRhvSoL j]°tORa mOÈ]oOŸO KR¨pOU ozf~S¾LRa fR£ ij¾]RjL¾v¹U NW]ñOSpwOv]¤ kP¡¹oLp] f}¡¾OfqOU.