പ്രിയ സുഹൃത്തേ, സങ്കീർത്തനം 37:4 - ൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, “യഹോവയിൽ തന്നേ രസിച്ചുകൊൾക; അവൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിനക്കു തരും.” ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം അവനോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുക എന്നാണ്. നാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ സന്തോഷം തേടുക എന്നതാണ്.  ഈ വർഷത്തെ വാഗ്‌ദത്തവും അതുതന്നെയാണ്. യെശയ്യാവ് 58:14 -ൽ പറയുന്നു, "നീ യഹോവയിൽ പ്രമോദിക്കും." നെഹെമ്യാവ് 8:10 -ൽ പറയുന്നു, "യഹോവയിങ്കലെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ബലം ആകുന്നു." ഈ സമയം മുതൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം.

യേശുവിൽ ആനന്ദിച്ചതിനാൽ താൻ സ്‌നേഹിച്ച യേശുവിനൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത മറിയയെപ്പോലെ നിങ്ങൾ ആയിത്തീരും. കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ പാപകരമായ ആസക്തികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനം 97:10-ൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, "യഹോവയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരേ, ദോഷത്തെ വെറുപ്പിൻ." നാം തിന്മയെ വെറുക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആസ്വദിക്കാനാകും. കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്നതിൽ നാം നമ്മുടെ പങ്ക് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ദൈവം അവൻ്റെ പങ്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ, നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പെ, കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകും. നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ, കർത്താവ് കേൾക്കും.

കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നുള്ള ദിവ്യ എന്ന സഹോദരിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സാക്ഷ്യം ഞാൻ പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൾ ഒരു ഗർഭച്ഛിദ്രം അനുഭവിക്കുകയും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരുകയും  ചെയ്തു. ഏപ്രിൽ 10-ന് അവളും അവളുടെ ഭർത്താവും ബേഥെസ്ദാ പ്രാർത്ഥനാ സെൻ്ററിൽ വരികയും ഒരു അനുഗ്രഹ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത്, ആളുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, അവർ രണ്ടുപേരും അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചു. ആ സമയം മുതൽ എല്ലാം മാറി. സഹോദരി ദിവ്യ പൂർണമായി സുഖം പ്രാപിച്ചു, കർത്താവ് അവളുടെ ഭർത്താവിന് നല്ലൊരു ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. അവരുടെ വലിയ കടങ്ങൾ തീർക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ദിവ്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും രണ്ട് വയസ്സുള്ള സുന്ദരിയായ ഒരു മകളുണ്ട്. കർത്താവ് അവരെ വാസ്തവമായി സന്തോഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷത്തോടെ അവരുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നു.

അതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ആസ്വദിക്കാനും കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ യഥാർത്ഥമായി ആനന്ദിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അനുവദിക്കപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ പാപകരമായ ആസക്തികൾ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകുകയും ചെയ്യും. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും.

PRAYER:
പ്രിയ കർത്താവേ, ഞാൻ അങ്ങയിൽ ആനന്ദിക്കുകയും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അങ്ങിൽ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങ് എനിക്കു തരും എന്ന വാഗ്‌ദത്തത്തിന് നന്ദി. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആനന്ദത്താൽ എന്നെ നിറയ്ക്കുകയും എൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ. എൻ്റെ പാപകരമായ ആസക്തികൾ നീക്കി, തിന്മയെ വെറുക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കേണമേ, അങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം വാസ്തവമായി ആസ്വദിക്കാനാകും. അങ്ങ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ശക്തിയും സന്തോഷവും എനിക്ക് നൽകേണമേ. അങ്ങ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും അവയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, എപ്പോഴും ആദ്യം അങ്ങയെ അന്വേഷിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കേണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിനും വിശ്വസ്തതയ്ക്കും അങ്ങേക്ക് നന്ദി. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ.