എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തേ, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇന്നത്തെ വാഗ്ദത്തം യിരെമ്യാവ് 31:9 ൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നു, “അവർ ഇടറിപ്പോകാത്ത നിരപ്പുള്ള വഴിയിൽ ഞാൻ അവരെ നീർത്തോടുകൾക്കരികെ നടത്തും; ഞാൻ യിസ്രായേലിന്നു പിതാവ് ആകുന്നു.” അതുപോലെ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തേ, ദൈവം നിങ്ങളെ നേരായ പാതയിലും നീർത്തോടുകളുടെ അരികിലേക്കും നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ സമാധാനമില്ലെന്നും, നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഭാരം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വിഷാദത്തിലാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തോന്നിയേക്കാം. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കാനായി നിങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ദൗത്യത്തിലോ നിങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ട ഉദ്ദേശ്യത്തിലോ പോലും, നിങ്ങൾ തുടരണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാതെ വരൾച്ചയോ നിരാശയോ തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തേ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ദൈവം നിങ്ങളെ നീരൊഴുക്കുകളുടെ അരികിലേക്ക് നയിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇതാണ് ഏലിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. അവൻ ഈസേബെലിൽ നിന്ന് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടുമ്പോൾ, ദൈവം അവനോട് സംസാരിക്കുകയും യോർദ്ദാൻ്റെ കിഴക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് അവനെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവം പറഞ്ഞു, "തോട്ടിൽനിന്നു നീ കുടിച്ചുകൊള്ളേണം; അവിടെ നിനക്കു ഭക്ഷണം തരേണ്ടതിന്നു ഞാൻ കാക്കയോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു." അവൻ്റെ കഷ്ടകാലത്തും ദൈവം അവനെ ഒരു നീർത്തോടിൻ്റെ അരികിൽ ഇരുത്തി, അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ ശാന്തമാക്കി, അവനു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തേ, ദൈവം നമ്മെ എത്രമാത്രം പരിപാലിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൗത്യത്തിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന തടസ്സങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നാം ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം. എന്നാൽ ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും, ദൈവം നിങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കും, നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ശാന്തമാക്കും, നിങ്ങളെ ഒരു നീർത്തോടിനരികെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്യും.

സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 23-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ, "സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിന്നരികത്തേക്കു എന്നെ നടത്തുന്നു. എന്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു." നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണിത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പോലും, ഞാൻ
കോളേജിലായിരുന്നപ്പോൾ, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ, മറ്റൊരു നഗരത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന എനിക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ടതായി തോന്നി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ദൈവം ചില ആളുകളെ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, അവർ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും അയച്ചുതന്നു. ദൈവം എന്നെ എത്രമാത്രം കരുതുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചുതന്നു. അതുപോലെ, പ്രിയ സുഹൃത്തേ, നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കാനോ സഹായിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. തക്കസമയത്ത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ സഹായം അയക്കും. അവൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ശാന്തമാക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തേ, ധൈര്യപ്പെടുക, ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ ശക്തിപ്പെടുക. ദൈവം നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കും.

PRAYER:

പ്രിയ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ വാഗ്‌ദത്തങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അങ്ങയുടെ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യത്തിനും നന്ദി. ഇന്ന്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ മാർഗനിർദേശവും സമാധാനവും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നീർത്തോടുകൾക്കരികിലേക്കും ഞാൻ ഇടറിപ്പോകാത്ത നിരപ്പുള്ള വഴിയിലും എന്നെ നയിക്കേണമേ. എൻ്റെ ഭാരങ്ങളും ആശങ്കകളും
നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന വികാരങ്ങളും ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ദയവായി എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ശാന്തമാക്കുകയും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആശ്വാസവും പരിചരണവും നൽകുകയും ചെയ്യേണമേ. അങ്ങ് ഏലിയാവിനെ പരിപാലിക്കുകയും അവനെ ഒരു സങ്കേതത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ, അങ്ങ് എന്നെയും പരിപാലിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ദുരിത സമയങ്ങളിലെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തെയും വിശ്വസ്തതയെയും കുറിച്ച് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണമേ. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ശരിയായ സഹായവും പിന്തുണയും അയക്കേണമേ, അങ്ങ് എനിക്കായി ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൽ തുടരാൻ എനിക്ക് ശക്തി നൽകേണമേ. എൻ്റെ ഇടയനായതിനും, എൻ്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിച്ചതിനും, എനിക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ എനിക്കായി നൽകിയതിനും അങ്ങേക്ക് നന്ദി. അങ്ങ് എന്നെ പരിപാലിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ.