എൻ്റെ വിലയേറിയ ദൈവപൈതലേ, നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്തായ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം പറയുന്നു. ഇന്ന്, നാം സങ്കീർത്തനം 128:1-ൽ നിന്നുള്ള മനോഹരമായ ഒരു വാക്യം ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നു: “യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടു, അവന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന ഏവനും ഭാഗ്യവാൻ.” ഈ വാക്യം രണ്ട് പ്രധാന ആശയങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു: ഒന്നാമതായി, നമുക്ക് കർത്താവിനോടുള്ള ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമതായി, നാം കർത്താവിൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറ്റാനും അവനുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്താനും, ദൈവഭയം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്.

സദൃശവാക്യങ്ങൾ 31:30 നമ്മോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് യഹോവാഭക്തി  ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നും അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രശംസ നമ്മുടെ നേരെ വരും എന്നാണ്. ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ സത്യമാണ്. ആഴത്തിലുള്ള ഈ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ദിവസം കർത്താവ് തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെയും തൻ്റെ ദാസൻ മുഖേനയും എന്നോട് സംസാരിച്ചു. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 31:30 വായിച്ചപ്പോൾ, ദൈവഭയം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായി. "ലാവണ്യം വ്യാജവും സൌന്ദര്യം വ്യർത്ഥവും ആകുന്നു; യഹോവാഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയോ പ്രശംസിക്കപ്പെടും." (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 31:30). യഹോവാഭക്തിയോടെ നാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവനു പ്രസാദകരമായിരിക്കും.

ദൈവഭയം എങ്ങനെ അറിയുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യാം? സങ്കീർത്തനം 32:8 പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മെ അവൻ്റെ വഴികൾ പഠിപ്പിക്കുകയും അവനോടുള്ള ഭയം നമ്മിൽ വളർത്തുകയും ചെയ്യും. നാം അവൻ്റെ കാൽക്കൽ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ ഉപദേശിക്കും. യെശയ്യാവ് 30:21-ലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. "നിങ്ങൾ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ തിരിയുമ്പോൾ: "വഴി ഇതാകുന്നു, ഇതിൽ നടന്നുകൊൾവിൻ" എന്നൊരു വാക്കു പിറകിൽനിന്നു കേൾക്കും."" നമുക്ക് ദൈവഭയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. യിരെമ്യാവ് 17:7 പറയുന്നു, "യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ." അതുപോലെ, സദൃശവാക്യങ്ങൾ 28:25 -ഉം അതേ സന്ദേശം നൽകുന്നു, "യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനോ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കും." എൻ്റെ സുഹൃത്തേ, നിങ്ങളുടെ കാര്യം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ദൈവഭയം ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വഴികൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കും.

PRAYER:

പ്രിയ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മാർഗനിർദേശത്തിനും സ്നേഹത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്തായ നാമത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വരുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ വഴികളോട് അനുസരിച്ചു നടക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണമേ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വചനം പറയുന്നതുപോലെ, ഞാൻ അങ്ങയെ ഭയപ്പെടുകയും അങ്ങയുടെ പാത പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ഹിതമനുസരിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തേണമേ. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ പ്രശംസകൾ എന്നിലൂടെ പ്രവഹിക്കത്തക്കവിധം അങ്ങയോടുള്ള അഗാധമായ ഭക്തി എന്നിൽ ഉളവാക്കണമേ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വഴികൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും അങ്ങയിൽ പൂർണമായി ആശ്രയിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അങ്ങയോടുള്ള ഭയത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതവും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആമേൻ.