എൻ്റെ സുഹൃത്തേ, ദൈവം യെഹെസ്‌കേൽ 36:10-ൽ പറയുന്നു, “ഞാൻ നിങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ, യിസ്രായേൽഗൃഹം മുഴുവനെയും തന്നേ, വർദ്ധിപ്പിക്കും; പട്ടണങ്ങളിൽ നിവാസികൾ ഉണ്ടാകും; ശൂന്യപ്രദേശങ്ങളെയും പണിയും.” ഇന്ന്, ഈ വാഗ്‌ദത്തം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്നു. നിങ്ങൾക്കായി ആളുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു വാഗ്ദത്തം ആർക്കാണ് നൽകിയത്? യിസ്രായേൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുകയും അവരാൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയും ഒരു സ്വത്തായി ഏറ്റെടുക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്ത സമയമായിരുന്നു ഇത്. അവർ പറഞ്ഞു, "യിസ്രായേലേ, നീ ആരാണ്? നീ ആരുമല്ല. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മാലിന്യത്തിൽ കിടക്കുന്നു എന്ന് നോക്കൂ." അവർ യിസ്രായേലിനെ പരിഹസിച്ചു.

ഇന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വന്യമായ വഴികൾക്ക് കീഴ്‌പ്പെട്ട്, ശക്തിയില്ലാത്ത, സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷകൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ അധ്യായം വായിച്ചാൽ, കർത്താവ് ഇതിനുള്ള പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണും, "എൻ്റെ ജനമായ എൻ്റെ യിസ്രായേലിനെ പരിഹസിക്കാൻ അവർക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യമുണ്ട്?"

എൻ്റെ സുഹൃത്തേ, എൻ്റെ മുത്തശ്ശിക്കും മുത്തച്ഛനും അവരുടെ ഏക മകൾ എയ്ഞ്ചൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ, അവർ വീണ്ടും വന്ധ്യരായതുപോലെ തോന്നി. അവർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, സുഖമില്ലാത്തവരായി. അവർ ദൈവഹിതം പാലിച്ചിട്ടില്ല, അതിനാലാണ് ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിച്ചത് എന്ന് ആളുകൾ അവരെ വിമർശിച്ചു. കോളേജ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള അവരുടെ പദ്ധതികൾ തെറ്റാണെന്നും അതിനാലാണ് ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിച്ചതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഈ പരിഹാസ വാക്കുകൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തുളച്ചു കയറി. എന്നാൽ അപ്പോഴാണ് തന്നെ അനുഗമിക്കാൻ കർത്താവ് അവരെ ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അളവില്ലാതെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അവരറിയാതെ തന്നെ അവർ വെളുപ്പിന് ചിരിച്ചു. ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അവർ പറഞ്ഞു, "അതെ, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ അനുഗമിക്കാം."

ഇന്ന്, അതേ സ്ഥലത്ത്, ദൈവം അവരുടെ മേൽ ആളുകളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ലഭിച്ചതും കർത്താവിങ്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതുമായ ആത്മീയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എണ്ണമറ്റതാണ്. ഇതേ കോളേജിലൂടെ വളർന്നു വന്ന കുട്ടികൾ നിരവധിയാണ്. അതേ തരിശുഭൂമിയെ, ദൈവം വളരെയധികം പുനർനിർമിച്ചു. അവൻ ശുശ്രൂഷയും സർവകലാശാലയും നിരവധി ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ്റെ രാജ്യവും വളർത്തി. ദൈവം നിങ്ങൾക്കായി ആളുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ നഗരങ്ങളിൽ ജനവാസം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പാഴ് സ്ഥലങ്ങൾ പുനർനിർമിക്കും. ഈ വാഗ്‌ദത്തത്തിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി.

PRAYER:
പ്രിയ സ്വർഗീയ പിതാവേ, എൻ്റെ ജീവിതം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പുനർനിർമ്മിക്കാനുമുള്ള അങ്ങയുടെ വാഗ്‌ദത്തത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വാഗ്‌ദത്തം മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. യിസ്രായേൽ അടിച്ചമർത്തലും പരിഹാസവും നേരിട്ടതുപോലെ, ഞാനും ചിലപ്പോൾ ശക്തിയില്ലാത്തവനും മറ്റുള്ളവരുടെ വഴികൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടവനുമാണ്. പക്ഷേ, അങ്ങ് എൻ്റെ സംരക്ഷകനാണെന്നും എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടത് വീണ്ടെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞാൻ ശക്തിക്കായും ശാക്തീകരണത്തിനായും അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങയെ വിശ്വസ്തതയോടെ അനുഗമിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കേണമേ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ തരിശുഭൂമികൾ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും എൻ്റെമേൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം എന്നിൽ തഴച്ചുവളരട്ടെ. അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനും അങ്ങേക്ക് നന്ദി. പുനർനിർമ്മിക്കാനും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള അങ്ങയുടെ വാഗ്ദാനത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ.