మీ కుటుంబాన్ని దేవుని శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదములపై కట్టబడుట కొరకు

యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన త్రోవల యందు నడుచు వారందరు ధన్యులు. నిశ్చయముగా నీవు నీ చేతుల కష్టార్జితము ననుభవించెదవు నీవు ధన్యుడవు నీకు మేలు కలుగును. (కీర్తనలు 128:2,3)

కుటుంబములు ఆశీర్వదింపబడుటకు, ఒక్కటిగా జీవించుటకును మరియు అభివృద్ధిపరచుటకును దేవుడు డాక్టర్. పాల్ దినకరన్‌గారికి అనుగ్రహించిన ప్రత్యేకమైన పధకమే, ' కుటుంబ ఆశీర్వాద పధకం.' ఈ పధకములో చేరిన కుటుంబములు దీవించబడవలెననియు, కుటుంబములోని ప్రతి ఒక్కరు సమాధానమును మరియు ఆరోగ్యమును అనుభవించవలెననియు యేసు పిలుచుచున్నాడు ప్రార్థన గోపురములో ఎల్లప్పుడు ప్రార్థనలు చేయబడుచున్నవి.

దేవుడు ఆశీర్వదించినప్పుడు, అందులో ఏ కష్టము ఉండదు. ఆయా కోణాలలో సంపూర్ణముగా నుండును. అబ్రాహాము మరియు అతని ఇంటి వారందరికి ఆయన వాగ్దానము చేసిన ఆశీర్వాదములు మీ మీదికి తీసుకొని వచ్చుటకు దేవుడు మీ కుటుంబముతో సహవాసము కలిగియుండును. మీతో ఉన్న స్నేహబంధములు ఎన్నటికి విడిపోవు మరియు ఆయన సన్నిధి మీ పైన మరియు మీ ప్రియమైన వారందరిపైన విస్తరించి, మిమ్మల్ని సంరక్షించును. మీరు శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదములను పొందుకొని ఫలించెదరు.

కుటుంబ ఆశీర్వాద పధకము ప్రత్యేక ఆధిక్యతలు

  • వాగ్దాన వచనమును కలిగిన ఒక సర్టిఫికెట్‌ను పొందుకొనుటకు ఒక భాగస్థునికి రూ.3000/- కానుక

  • దినకరన్ కుటుంబము నుండి ప్రత్యేకమైన వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయుచు ఒక కార్డు పంపించబడును.

  • మీ వివాహ వార్షికోత్సవము రోజున ప్రార్థన యోధులు మీకు ఫోన్ చేసి ప్రార్థన చేసెదరు.

  • ఎస్.ఎమ్.ఎస్. (SMS) ద్వారా అనుదినము మీకు వాగ్దాన వచనము పంపించబడును..

  • ప్రతినెల మీ చిరునామాకు యేసు పిలుచుచున్నాడు పత్రిక పంపించబడును.

ప్రతి నెల కనీసం రూ. 500/- లేక అంతకంటె ఎక్కువ, త్యాగపూరితముగా మీరు పంపించే కానుకలు, విరిగిన హృదయము మరియు కుటుంబములకు సేవ చేయాలనే దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చుటకు మాకు సహకరించుచున్నది. 

ఈ సమృద్ధి ప్రణాళికలో వాగ్దానం చేయబడింది

నేడు ప్రపంచం అనేక వ్యాపారాలను ప్రభావితం చేసే ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని, ద్రవ్యోల్బణం, వస్తువుల కొరత, వ్యర్థమైన పోటీ, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, ప్రజలు మరియు దేశాల మధ్య విభజన, వ్యాపార వర్గాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. అయితే, ఈ సంక్షోభాల మధ్య, తన రాజ్యాన్ని నిర్మించే తన ప్రజలను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభువు కోరుకుంటున్నాడు. (మలాకీ 3: 10,11) అన్న వచనముల ప్రకారము మీ దశమ భాగమును దేవుని యొద్దకు తీసుకురండి, " నా మందిరములో ఆహారముండునట్లు పదియవ భాగమంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొని రండి; దీని చేసి మీరు నన్ను శోధించిన యెడల నేను ఆకాశపు వాకిండ్లను విప్పి, పట్టజాలనంత విస్తారముగా దీవెనలు కుమ్మరించెదనని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. మీ పంటను తిని వేయు పురుగులను నేను గద్దించెదను, అవి మీ భూమిపంటను నాశనము చేయవు, మీ ద్రాక్షచెట్లు అకాల ఫలములను రాల్పకయుండునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. ''

వ్యాపార సంస్థలను మరియు వ్యాపారంలో పాలుపంచుకున్న వారిని పరలోకపు వాకిళ్లను విప్పి దేవుడు ఆశీర్వదించాలని, ఆయన తన ప్రజలకు ఆశీర్వాదాలను తీసుకొని వస్తున్న, దేవుని పరిచర్యకు తమ కానుకలను పంపుతున్నవారి సంపాదనకు నష్టాన్ని తీసుకొని వచ్చి, మ్రింగివేయుచున్న అపవాదిని గద్దించాలనియు, తన బిడ్డల యొక్క జీవితాలలో ఆశీర్వాదాలను తీసుకొనిరావలెనని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు.

యెషయా 60: 5 ప్రకారం, ప్రభువు రాబోయే రోజుల్లో, తన ప్రజలను దేశ సంపదను వారసత్వంగా పొందేలా చేస్తాడు మరియు జాతీయ రాజకీయ విధానాలలో పాలుపొందుటకు వారు తోడ్పడటానికి సహాయపడతాడు, ఇది దేశాన్ని ఆశీర్వదించడానికి, దేవుని పరిచర్యతో ఏకీభవిస్తుంది, ఈ దేశములో ఉన్న ప్రతి పౌరుడిని వృద్ధిపొందునట్లు చేస్తుంది. ఇది నీతిని, దేశంలో ఉన్నవారందరికి సంపదను సమానంగా పంపిణీ చేస్తుంది, తద్వారా ప్రతి పౌరుడిపై దేవుని మహిమ స్థిరముగా నిలిచియుంటుంది (యెషయా 66:21). అప్పుడు దేశం ఆనందిస్తుంది (యెషయా 25: 8) ఈ సందర్భంలోనే వ్యాపార ఆశీర్వాద పధకము పరిశుద్ధాత్మ యొక్క దైవిక నడిపింపు ద్వారా మీకు ఇవ్వబడియున్నది.

ఎవరు నమోదు చేయవచ్చు?

నమోదు చేయాలనుకునే భాగస్థుల వ్యాపారమును గురించి బాధ్యత లేదా వ్యాపార చేయు వ్యక్తి లేదా వ్యాపారం కోసం పనిచేసే వ్యక్తి కావచ్చును మరియు వారిని పంపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు.

  • యేసు పిలుచుచున్నాడు పరిచర్యకు ప్రతి నెల భాగస్థుల కానుక

  • ప్రతి సంవత్సరం వారి వార్షిక లాభాలలో కొంత భాగాన్ని యేసు పిలుచుచున్నాడు పరిచర్య కొరకు

  • యేసు పిలుచుచున్నాడు పరిచర్యకు ప్రతి నెల మొదటి రోజున సేకరించబడును.

  • మొదటి చెల్లింపు, ప్రతి నెల ప్రారంభంలో ఈ వ్యాపారమును యేసు పిలుచుచున్నాడు పరిచర్య అందుకుంటుంది. దీని నిమిత్తము, ప్రార్థన, ఆలోచనల ద్వారా వారి విరిగిన హృదయాలకు మరియు జీవితాలకు స్వస్థతను తీసుకురావడానికి ఆ డబ్బును ప్రార్థనతో ప్రజల జీవితాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం లేదా విత్తడం జరుగుతుంది. సామాజిక మరియు ఆర్థిక సహాయం, విద్య మొదలైనవి మరియు దేవుని ప్రేమ మరియు శక్తి ద్వారా వారికి జీవితాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది...

కాపుదల మరియు శ్రేయస్సు

నా భర్త మరియు నేను ఆలూరులో పనిచేస్తున్నాము. 2010వ సంవత్సరములో, ఆయన ఉద్యోగ రీత్యా హైదరాబాద్‌కు వెళ్లవలసి వచ్చినది. కడప నుండి బస్సు ఎక్కుటకు ఆటోలో బస్ స్టాప్‌కు వెళ్లుచున్నప్పుడు, ఆ ఆటో ్రడైవర్ నా భర్తను వేరే దారిలో తీసుకొనివెళ్లి, అతనికి కత్తి చూపించి, తన వద్ద ఉన్న డబ్బులు, నగలు ఇవ్వకపోతే, చంపేస్తానని చెప్పి ఆయనను బెదిరించారు. కనుక నా భర్త తన వద్ద ఉన్న నగలు మరియు డబ్బును వారికి ఇచ్చేశాడు. వారు తమకు కావలసినది దొంగతనము చేసికొని, నా భర్తను ఒంటి మీద చిన్న గాయం కూడ లేకుండా అక్కడే వదిలిపెట్టారు. మేము యేసు పిలుచుచున్నాడు ' కుటుంబ ఆశీర్వాద పధకములో ' భాగస్థులుగా నమోదు చేసుకొన్నందున, యేసు పిలుచుచున్నాడు ప్రార్థన గోపురములో మా సంరక్షణ కొరకు చేయుచున్న ప్రార్థనల వలననే నా భర్త ఎటువంటి ఆపద లేకుండా, తిరిగి వచ్చారు. ఆ ప్రార్థన లేనట్లయితే, నా భర్తను వారు చంపేసేవారు. కానీ, దినకరన్ కుటుంబము మా కొరకు చేయుచున్న ప్రార్థనల ద్వారా దేవుడు మమ్ములను సురక్షితముగా కాచి కాపాడుచున్నాడు. మరియు దేవుడు నేను చేయుచున్న ఉద్యోగమును ఆశీర్వదించి, కలెక్టర్ చేతుల మీదగా కర్నూలు జిల్లాలో ఉత్తమ ప్రధానోపాధ్యారాలిగా అవార్డును అందుకొనుటకు కృపను చూపించాడు. నేను ' కుటుంబ ఆశీర్వాద పధకములో ' చేరుట వలననే ఆశీర్వదింపబడ్డానని నిశ్చయముగా చెప్పగలను. మీరు కూడ యేసు పిలుచుచున్నాడు ' కుటుంబ ఆశీర్వాద ప«ధకములో ' భాగస్థులుగా చేరినట్లయితే, మీ అనుదిన జీవితములో దేవుడు ఇదే విధంగా, ఆశీర్వదించును. దేవునికే సమస్త మహిమ కలుగును గాక

- డి.. చంద్ర లీలమ్మ, పాపిలి మండలం, కర్నూలు జిల్లా

 

 

పరిచర్యను గూర్చిన వివరముల కొరకు ఉ.7.00 గంటల నుండి రాత్రి 9.00 గంటల వరకు 044-23456677 అను పార్టనర్ క్యేర్ నెంబర్‌కు ఫోన్ చేయండి.

ఆపదలో ఉన్న ఇతర కుటుంబాలను గురించి ఆలోచించండి మరియు దేవుడు మీ గురించి తప్పకుండా ఆలోచిస్తాడు!