ప్రపంచం కొరకు ప్రార్థించుచున్నాము | ఈరోజే కాల్ చేయండి - 8546999000
దేవుని రాజ్యాన్ని నిర్మించుటలో మాతో చేతులు కలపండి      Donate Now

మా కొత్త పాటలు

నేటి ఆశీర్వాదం

today-promise

దేవుడు మీ పట్ల వ్యక్తిగతంగా శ్రద్ధ వహించుచున్నాడు మరియు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడు. కనుకనే, ఆయన మీ నీతిని, న్యాయమును, మీ స్తోత్రమును ఉజ్జీవింపజేస్తాడ...

ఈ నెల ఆశీర్వాదం

blessing-img

మీరు ఆశీర్వాదాలు పొందడానికిని, అద్భుతాలను అనుభవించడానికి, ఆనందాన్ని పొందడానికి, డబ్బు సంపాదించడానికి, ఇంటికి తిరిగి రావడానికి, పరీక్షలలో విజయం సాధించడానికి, కుటుంబ సంబంధా...

కోట్లాది ప్రజల కోసం 24x7 ప్రార్థనలు

గత నెల వచ్చిన వారి సంఖ్య

img3
టెలిఫోన్ ప్రార్థనా గోపురం
361,259 Calls
జూన్ 2024 ప్రార్థించబడిన ప్రార్థనలు
img3
ఈమెయిల్ ద్వారా ప్రార్థనా విన్నపములు
52,734
పొందుకొనబడినవి
img3
ప్రార్థనా గోపురాన్ని సందర్శించినవారు
1,48,000 +
సేవలు

ఆశీర్వాద పథకాలు

సాక్ష్యములు

జరగబోయే ప్రార్థనా కూడికలు

Aug ' 24

25

Sunday

Special Blessing Meeting - Puducherry

From : 25-08-24 - 04:30 PM

To      : 25-08-24 - 08:00 PM

  Kamban kalai Arangam, Odiyan Salai, Bussy street, Near old bus standPuducherry - 605001

float-callfloat-prayerfloat-dollar