ప్రపంచం కొరకు ప్రార్థించుచున్నాము | ఈరోజే కాల్ చేయండి - 8546999000
దేవుని రాజ్యాన్ని నిర్మించుటలో మాతో చేతులు కలపండి      Donate Now
blessing-img

ఆశీర్వాద సందేశం | జూలై - 2024

01-Jul-2024

మీరు ఆశీర్వాదాలు పొందడానికిని, అద్భుతాలను అనుభవించడానికి, ఆనందాన్ని పొందడానికి, డబ్బు సంపాదించడానికి, ఇంటికి తిరిగి రావడానికి, పరీక్షలలో విజయం సాధించడానికి, కుటుంబ సంబంధాలను కొనసాగించడానికి లేదా ఒక బి...

blessing-img

ఆశీర్వాద సందేశం | జూన్- 2024

01-Jun-2024

"యెహోవా నీమీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగజేయును గాక!" (సంఖ్యాకాండము 6:26)...

blessing-img

Blessing Message | MAY- 2024

02-May-2024

తమకు అత్యంత ఆప్తులు అనుకొనే వ్యక్తులే తమను ప్రక్కన బెట్టినపుడు మరియు తమకు విరోధులుగా మారినపుడు వారి హృదయము బ్రద్దలగుతుంది. అప్పటివరకు వారిపట్ల తాము చూపిన ప్రేమ, త్యాగము మరియు ప్రయాస అంతా వృధానే అవుతుం...

blessing-img

JESUS WALKS WITH YOU

03-Apr-2024

My dear friend, God has a very special blessing for you this month. He has led you thus far, and He will continue to lead you further. Many times, you have questions in your heart about what the futur...

float-callfloat-prayerfloat-dollar