உலகத்திற்காக பிரார்த்தனை | இன்றே அழையுங்கள் - 8546999000
தேவனின் ராஜ்ஜியத்தைக் கட்டியெழுப்புவதில் கைகோருங்கள்      Donate Now
blessing-img

ஆசீர்வாத செய்தி | ஜூலை - 2024

01-Jul-2024

பாக்கியம் பெறுவதற்கு, அற்புதத்தை அனுபவிப்பதற்கு, சுகம் அடைவதற்கு, பணம் வருவதற்கு, வீட்டை திரும்ப பெறுவதற்கு, பரீட்சையில் வெற்றி பெறுவதற்கு, குடும்ப உறவு தொடர்வதற்கு, குழந்தை பிறப்பதற்கு வழியே இல்லாத ந...

blessing-img

ஆசீர்வாத செய்தி | ஜூன்- 2024

01-Jun-2024

"கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி, உனக்குச் சமாதானம் கட்டளையிடக்கடவர்." (எண்ணாகமம் 6:26)...

blessing-img

மே 2024 ஆசீர்வாத செய்தி

02-May-2024

ஒருவருக்கு நெருக்கமான நபர் தனது முதுகைத் திருப்பி அவருக்கு எதிராக எழும்பும்போது, அது இருதயத்தை உடைக்கின்ற ஒரு செயல். அந்த நபர்மீது பொழியப்பட்ட அன்பு, அவருக்காகச் செய்த தியாகம், உழைப்பு அனைத்தும் வீண்....

blessing-img

இயேசு உங்களோடு உலாவுகிறார்

03-Apr-2024

My dear friend, God has a very special blessing for you this month. He has led you thus far, and He will continue to lead you further. Many times, you have questions in your heart about what the futur...

float-callfloat-prayerfloat-dollar