ലോകത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു | ഇന്നുതന്നെ വിളിക്കൂ - 8546999000
ദൈവരാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ കൈകോർക്കുക      Donate Now
blessing-img

അനുഗ്രഹ സന്ദേശം | ജൂലൈ - 2024

01-Jul-2024

അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടുവാൻ, അത്ഭുതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ, സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാൻ, പണം സമ്പാദിക്കുവാൻ, വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ, പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കുവാൻ, കുടുംബബന്ധങ്ങൾ തുടരുവാൻ, ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയില...

blessing-img

അനുഗ്രഹ സന്ദേശം | ജൂൺ- 2024

01-Jun-2024

പ്രിയ സ്‌നേഹിതാ, ''യഹോവ തിരുമുഖം നിന്റെമേൽ ഉയർത്തി നിനക്കു സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ'' (സംഖ്യാപുസ്തകം 6:26)...

blessing-img

Blessing Message | MAY- 2024

02-May-2024

It breaks one’s heart when someone close to that person turns his or her back to that person and goes against him or her. All the love, sacrifice and labor showered on them goes in vain. But God promi...

blessing-img

യേശു നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കുന്നു

03-Apr-2024

My dear friend, God has a very special blessing for you this month. He has led you thus far, and He will continue to lead you further. Many times, you have questions in your heart about what the futur...

float-callfloat-prayerfloat-dollar