എൻ്റെ പ്രിയ ദൈവപൈതലേ, നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം പറയുന്നു. ഇന്ന് നാം സങ്കീർത്തനം 57:2 ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നു. അത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, “അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു; എനിക്കുവേണ്ടി സകലവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ തന്നേ.” ദൈവവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: "ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടു ഒക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തന്റെ ധനത്തിന്നൊത്തവണ്ണം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തുതരും." അതുപോലെ, സദൃശവാക്യങ്ങൾ 23:18 ൽ, നാം വായിക്കുന്നു, "ഒരു പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും നിശ്ചയം; നിന്റെ പ്രത്യാശെക്കു ഭംഗം വരികയുമില്ല."

ദൈവം എല്ലാം പരിപൂർണ്ണമാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ, ദൈവം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നൽകും. എൻ്റെ വിലയേറിയ ദൈവപൈതലേ, സങ്കീർത്തനം 138:8 പറയുന്നു, "യഹോവ എനിക്കുവേണ്ടി സമാപ്തിവരുത്തും." നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം, “ഓ, ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കിത് വേണം." നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നാം ദൈവവചനം വായിക്കേണ്ടത്. റോമർ 9:28 പറയുന്നു, "കർത്താവു ഭൂമിയിൽ തന്റെ വചനം നിവർത്തിച്ചു ക്ഷണത്തിൽ തീർക്കും.”

ഈ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് എങ്ങനെ ലഭിക്കും? നാം കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് സങ്കീർത്തനം 9:10 പറയുന്നു. നാം യേശുവിൽ പൂർണമായി ആശ്രയിക്കണം. നാം അവനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, അവൻ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റും. ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതം നോക്കൂ. അവൻ ഒരു യുവാവായിരുന്നു, എന്നിട്ടും അവൻ ഗൊല്യാത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു. ആരാണ് ഗൊല്യാത്ത്? അവൻ ഒരു മല്ലനായിരുന്നു, തല മുതൽ കാൽ വരെ പൂർണ്ണമായും കവചം. എന്നാൽ കവചം പോലുമില്ലാത്ത ഒരു ബാലനായിരുന്നു ദാവീദ്. അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു? അവൻ തൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ആശ്രയം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അർപ്പിച്ചു. അവൻ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു, സ്വന്തം ശക്തിയിലല്ല, മറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ.

 

എൻ്റെ സുഹൃത്തേ, അതുപോലെ ചെയ്യുക. പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയും കടന്നുപോകുമ്പോൾ, കർത്താവിൻ്റെ നാമം ഓർക്കുക. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം അവകാശപ്പെടുക. ദാവീദ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ, നിങ്ങൾക്കും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കും. ഒരു കൊച്ചുബാലനായ ദാവീദിന് മല്ലനെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കും അത്ഭുതങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.

PRAYER:

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ, നന്ദിയും വിശ്വാസവും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വരുന്നു. എൻ്റെ ദാതാവും സംരക്ഷകനും വഴികാട്ടിയുമായതിന് അങ്ങേക്ക് നന്ദി. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വാഗ്‌ദത്തങ്ങളിലും അങ്ങയുടെ അചഞ്ചലമായ സ്നേഹത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുയേശു മുഖാന്തരം മഹത്വത്തോടെ അങ്ങയുടെ ധനത്തിന്നൊത്തവണ്ണം എൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി തരേണമേ. പ്രത്യേകിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും കാലത്ത് എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. ദാവീദ് ചെയ്തതുപോലെ അങ്ങിൽ പൂർണമായി ആശ്രയിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കേണമേ. അങ്ങയുടെ നാമം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മഹത്വപ്പെടട്ടെ, അങ്ങ് എനിക്കായി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ പ്രാപിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ.