உலகத்திற்காக பிரார்த்தனை | இன்றே அழையுங்கள் - 8546999000
தேவனின் ராஜ்ஜியத்தைக் கட்டியெழுப்புவதில் கைகோருங்கள்      Donate Now

இளம் பங்காளர் திட்டம்

உன் பிள்ளைகளெல்லாரும் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள்; உன் பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும் (ஏசாயா 54:13) நம் பிள்ளைகளை நாம் நேசிப்பதைக் காட்டிலும் ஆண்டவர் அதிகமாக நேசிக்கிறார்; அவர்கள் பேரில் அக்கறையாய் இருக்கிறார். ஆகையால், பிள்ளைகளை அவரது கரங்களில் அர்ப்பண...

குடும்ப ஆசீர்வாத திட்டம்

Family Blessing Plan is an exceptional Plan given by the Lord to Dr. Paul Dhinakaran, for families to be blessed, to live in unity and to prosper. Prayers are offered in Jesus Calls Prayer Tower for the families who have subscribed to this Plan, to be blessed, to enjoy ...

வணிக ஆசீர்வாத திட்டம்

Sow into people’s lives and reap blessings in your business!...

இயேசு அழைக்கிறார் டிவி கிளப்

Join the Jesus Calls TV Club today! Your contributions support the television ministry, reaching millions. Experience God’s blessings in your life as you wipe away tears from those in sorrow. Be a channel of hope!...

வேலை ஆசீர்வாத திட்டம்

Join the Job Blessing Plan to shine in your career, lead a successful life with a suitable job placements, career advancement, financial blessings, and favor at work. By enrolling in this mission and blessing others, you can witness God’s wonders in your own life....

இயேசு அழைக்கிறார் பத்திரிக்கை ஊழியம்

Join hands with Jesus Calls Magazine Ministry! For 50 years, we've shared God's truth, testimonies, and answers to life's questions. Be part of this mission—contribute, read, and share. Bless others, be blessed, and glorify God. Together, let's make a difference!...

float-callfloat-prayerfloat-dollar