ప్రపంచం కొరకు ప్రార్థించుచున్నాము | ఈరోజే కాల్ చేయండి - 8546999000
దేవుని రాజ్యాన్ని నిర్మించుటలో మాతో చేతులు కలపండి      Donate Now
blessing-img

దేవుని నామాలను మాట్లాడండి

20-Jul-2024

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు మరియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తివంతమైన పేర్లను మీ యొక్క క్లిష్టమైన పరిస్థితులలో మాట్లాడండి మరియు విశ్వాసంతో ప్రార్థించండి. మీరు అద్భుతాలను చూచెదరు....

Today's Promise

27-Feb-2024

మీరు మీ భారాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు కూడా ఆయన మాత్రమే ఇవ్వగలిగే విశ్రాంతిని అనుభవించమని మరియు మీరు ప్రార్థనలో ఆయన యొద్దకు రావాలని యేసు మిమ్మల్ని నేడు తన వద్దకు ఆహ్వానించుచున్నాడు....

blessing-img

Today's Promise

26-Feb-2024

మీరు ప్రభువును ఆశ్రయించినప్పుడు, మీకు కావలసిన వాటన్నిటిని ఆయన మీకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహిస్తాడు. ఆయన మీ కొరకు సమృద్ధికరమైన విందును ఆయత్తపరచి, మీ శత్రువుల యెదుట మీకు భోజనపు బల్లను సిద్ధపరుస్తాడు....

Today's Promise

14-Feb-2024

Today's Promise

10-Feb-2024

Today's Promise

07-Feb-2024

Today's Promise

06-Feb-2024

Today's Promise

05-Feb-2024

Today's Promise

04-Feb-2024

Today's Promise

02-Feb-2024

TODAY'S PROMISE & PRAYER

01-Feb-2024

121 - 130 of ( 130 ) records
float-callfloat-prayerfloat-dollar