ലോകത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു | ഇന്നുതന്നെ വിളിക്കൂ - 8546999000
ദൈവരാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ കൈകോർക്കുക      Donate Now
blessing-img

നിങ്ങൾ നീതി തേടുകയാണോ?

22-Jul-2024

ദൈവം നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി കരുതുകയും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാലുവുമാണ്. അവൻ നിങ്ങളുടെ നീതിയെയും ന്യായത്തെയും സ്തുതിയെയും മുളപ്പിക്കും....

blessing-img

ദൈവം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് നല്ലവനാണ്

21-Jul-2024

ദൈവം നല്ലവനാണ്, അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ സത്യം വിശ്വസിക്കുന്നിടത്തോളം, ഏത് വെല്ലുവിളിയെയും പ്രശ്നത്തെയും താൽക്കാലിക പ്രശ്നമായി നിങ്ങൾ കാണും....

blessing-img

Speak the Names of God

20-Jul-2024

നിങ്ങളുടെ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ശക്തമായ നാമങ്ങൾ പറയുകയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും....

blessing-img

ദൈവം നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും

19-Jul-2024

ഇന്ന്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വേദനകളിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും ആസക്തികളിൽ നിന്നും ദൈവം നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും. അവൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക, നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും....

blessing-img

നിങ്ങൾ അവൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെയുണ്ട്

18-Jul-2024

നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അമൂല്യമായ സ്വത്താണ്, അവൻ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു....

blessing-img

നിങ്ങൾക്കെതിരെ വിജയിക്കാൻ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല

17-Jul-2024

നിങ്ങൾ നീതിനിഷ്‌ഠമായ വഴിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ, ദൈവം നിങ്ങളുടെ സൂര്യനും പരിചയും ആയിരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ വഹിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കു നീതി നൽകുകയും ചെയ്യും....

blessing-img

ദൈവം നിങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കും

16-Jul-2024

നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ജീവനെ കണ്ടെത്തുകയും അവനിൽ നിന്ന് കടാക്ഷം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അവൻ നിങ്ങളെ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറ...

blessing-img

ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്തും

15-Jul-2024

നാണക്കേടും അപമാനവും ദാരിദ്ര്യവും അനുഭവിച്ച ഇടങ്ങളിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്തും....

blessing-img

ദൈവം നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും

14-Jul-2024

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വിശാലമായി തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കർത്താവിനോട് പറയുക. നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു പിതാവാണ്, അവൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നൽകും....

blessing-img

പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാനുള്ള വഴി

13-Jul-2024

ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പിന്തുടരുന്നത് നമ്മെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും. നന്മ ചെയ്യുക, കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുക, ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നിവ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കും, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ...

blessing-img

നിങ്ങൾ ദൈവത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

12-Jul-2024

നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ, അവൻ നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു, ദൈവത്തിനുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും....

blessing-img

നീതിമാന്മാർക്കുള്ള പ്രതിഫലം

11-Jul-2024

നിങ്ങൾ അവൻ്റെ മുമ്പാകെ നീതിനിഷ്‌ഠമായ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്‌ക്കപ്പുറമുള്ള പ്രതിഫലം നൽകും....

blessing-img

പുതിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക

10-Jul-2024

യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നവീകരണം കൊണ്ടുവരുന്നു, പഴയത് മാഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ എല്ലാം പുതിയതാക്കുന്നു....

blessing-img

പൂർണ്ണമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ

09-Jul-2024

ദൈവം എല്ലാം പരിപൂർണ്ണമാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ, ദൈവം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നൽകും....

blessing-img

ദൈവം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കുന്നു

08-Jul-2024

ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തക്ക സമയത്ത് ശരിയായ സഹായം അയക്കും. അവൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ശാന്തമാക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകുകയും ചെയ്യും....

blessing-img

നീതി ജയിക്കും

07-Jul-2024

നിങ്ങൾ പൂർണ്ണജയം പ്രാപിച്ചവരാകും. നിങ്ങൾക്കു വിരോധമായി ചെയ്ത സകല അനീതികളും വിജയിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്കു വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കയില്ല....

blessing-img

തള്ള കഴുകൻ

06-Jul-2024

കർത്താവ് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവൻ നിങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യും....

blessing-img

നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പാടും

05-Jul-2024

തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നവരോട് ദൈവം സമീപസ്ഥനാകുന്നു. അവർ ചൊരിയുന്ന ഓരോ കണ്ണുനീരിനെയും അവൻ എണ്ണുകയും കണക്കു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു....

blessing-img

നിങ്ങൾ തെറ്റായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നുവോ? ദൈവം നീതി നിർവ്വഹിക്കും

04-Jul-2024

ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നീതി നൽകും. അവൻ്റെ നീതിയും ന്യായവും വേഗത്തിൽ വരും. അവൻ നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും നീതി വേഗത്തിൽ വരുമെന്ന് അവൻ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും....

blessing-img

ഇനി ഒരു അനർത്ഥവും ഇല്ല

03-Jul-2024

ഭയപ്പെടേണ്ട. ദൈവം നിങ്ങളെ അനർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി, നിങ്ങളെ മനോഹരമായ ഒരു സാക്ഷ്യം ആക്കും....

blessing-img

നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ശാശ്വതമായിരിക്കും

02-Jul-2024

നാം കർത്താവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തണം, അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ അവകാശം ശാശ്വതമായിരിക്കുകയുളളൂ....

1 - 20 of ( 132 ) records
float-callfloat-prayerfloat-dollar