ప్రపంచం కొరకు ప్రార్థించుచున్నాము | ఈరోజే కాల్ చేయండి - 8546999000
దేవుని రాజ్యాన్ని నిర్మించుటలో మాతో చేతులు కలపండి      Donate Now
blessing-img

మీరు న్యాయాన్ని వెదకుచున్నారా?

22-Jul-2024

దేవుడు మీ పట్ల వ్యక్తిగతంగా శ్రద్ధ వహించుచున్నాడు మరియు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడు. కనుకనే, ఆయన మీ నీతిని, న్యాయమును, మీ స్తోత్రమును ఉజ్జీవింపజేస్తాడు....

The Best Gifts of God

12-May-2024

Godly Counsel that Makes Us Prosper

11-May-2024

Jesus Walking With You

10-May-2024

Break Free From Oppression

08-May-2024

Promise of Peace and Prosperity

07-May-2024

blessing-img

Know the Lord Intimately

06-May-2024

Develop a close relationship with God, thirst for His presence, and receive His Holy Spirit and His perfect blessings....

blessing-img

The Blessings of Generosity

05-May-2024

Give the first and the best to the Lord. When you do so, He will prosper you both spiritually and materially....

blessing-img

The Best Inheritance

04-May-2024

The Lord is your portion, and in Him resides your entire inheritance. By choosing Him, you will have everything you need....

blessing-img

Can God Manifest to You?

03-May-2024

To shine as the light of the world, sit in the presence of Jesus Christ, the 'Sun of Righteousness.'...

blessing-img

Highly Favoured

02-May-2024

Don't be afraid of your past or any mistakes you may have made. God's favour will set you on a path to success in all areas of your life....

blessing-img

Are you being troubled at work?

01-May-2024

Walk through this day with hope because the Lord has prepared a table for you in the presence of your enemies, and your cup will overflow....

blessing-img

నమ్మకమైన వారికి దేవుడు బహుమానమిస్తాడు

30-Apr-2024

మీరు ప్రభువులో ఆశ్రయం పొంది, ఆయనను పూర్తిగా విశ్వసించినప్పుడు ఆయన పట్ల మీ విశ్వాసానికి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది....

blessing-img

Rise Above Your Challenges

29-Apr-2024

God's work is not ordinary. Your life has an extraordinary purpose, and you will reflect Jesus through it by accomplishing amazing things....

blessing-img

Journey to Abundance

28-Apr-2024

When you experience mistreatment and hardship, God will lead you to the promised land, a place of abundance!...

blessing-img

Fruit for your labour

27-Apr-2024

God's favour is coming to you. Whatever goodness God has for you, He will not withhold it. It will come to you at the appointed time....

blessing-img

Justice is coming quickly

26-Apr-2024

Your waiting is over. God will do justice for you quickly because He is righteous and is aware of all that you have done....

blessing-img

Do you want to be Built again?

25-Apr-2024

Go forth in the power of the Lord! His divine hand will guide you, guard you and teach you to restore the people of the world....

The Key of Authority

24-Apr-2024

The name of Jesus Christ holds the key to heaven and has power over death and hell. Every knee shall bow before this name....

Why do we face delays?

23-Apr-2024

God tests your faith to see if you trust Him. Those who trust will not despair, for God will make a way through your troubles.God tests your faith to see if you trust Him. Those who trust will not des...

Fulfilling God's Call in Your Life

19-Apr-2024

Regardless of your circumstances or abilities, God has equipped you with everything you need to carry out His plan for your life....

61 - 80 of ( 132 ) records
float-callfloat-prayerfloat-dollar