உலகத்திற்காக பிரார்த்தனை | இன்றே அழையுங்கள் - 8546999000
தேவனின் ராஜ்ஜியத்தைக் கட்டியெழுப்புவதில் கைகோருங்கள்      Donate Now
blessing-img

நீதியைத் தேடுகிறீர்களா?

22-Jul-2024

தேவன் உங்கள்மேல் விசேஷித்தவிதமாக கரிசனை கொண்டிருக்கிறார்; அவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க நினைவாயிருக்கிறார். அவர், உங்கள் நீதியும், நியாயமும், துதியும் தளிர்க்கும்படி செய்வார்....

blessing-img

தேவன் தம் பிள்ளைகளுக்கு நல்லவர்

21-Jul-2024

தேவன் நல்லவர்; அவர் எதைச் செய்தாலும் அது நல்லதாகவே அமையும். இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் விசுவாசிக்கும்போது, எந்த இக்கட்டும் உபத்திரவமும் உங்களுக்கு தற்காலிகமானதாகவே தோன்றும். இன்றைய வாக்குத்தத்தத்திலிருந்...

blessing-img

தேவனுடைய நாமங்களை கூறுங்கள்

20-Jul-2024

இக்கட்டான வேளைகளில் தேவனாகிய கர்த்தருடைய, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வல்லமையான நாமங்களை கூறி, நம்பிக்கையோடு ஜெபியுங்கள். நீங்கள் அற்புதங்களை காண்பீர்கள்....

blessing-img

தேவன் உங்களை விடுவிப்பார்

19-Jul-2024

உங்கள் வேதனைகள், பாடுகள், அடிமைத்தனங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் தேவன் உங்களை இன்றைக்கு விடுவிப்பார். அவருடைய நாமத்தில் கேளுங்கள்; அப்பொழுது பெற்றுக்கொள்வீர்கள்....

blessing-img

அவர் கண்களுக்கு முன்பாக நீங்கள்

18-Jul-2024

நீங்கள் தேவனுக்கு சொந்த சம்பத்தாயிருக்கிறீர்கள். அவர் எப்போதும் உங்கள்பேரில் நினைவாயிருக்கிறார்....

blessing-img

சொல்லப்படும் குறைகள் உங்களை மேற்கொள்ளாது

17-Jul-2024

நீங்கள் நீதியின் வழியில் நடக்கும்போது, தேவனே உங்களுக்கு சூரியனும் கேடகமுமாயிருப்பார்; அனுதினமும் உங்களை நடத்துவார்; உங்களுக்கு நியாயம் செய்வார்....

blessing-img

தேவன் உங்களுக்கு தயை செய்வார்

16-Jul-2024

நீங்கள் தேவனை கண்டடைந்தால், ஜீவனை கண்டடையலாம்; அவரிடமிருந்து தயவை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அவர் எல்லா தீமையினின்றும் உங்களைப் பாதுகாப்பார்; உங்கள் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றுவார்....

blessing-img

தேவன் உங்களை உயர்த்துவார்

15-Jul-2024

நீங்கள் அவமானத்தை, வெட்கத்தை, வறுமையை அனுபவித்த இடங்களில் தேவன் உங்களை உயர்த்துவார்....

blessing-img

தேவன் உங்களைத் தேற்றுவார்

14-Jul-2024

உங்கள் இருதயத்தை விரிவாய்த் திறந்து எல்லா பிரச்னைகளையும் ஆண்டவரிடம் கூறுங்கள். ஜெபத்தைக் கேட்கிற தகப்பனாகிய நம் ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே உங்கள் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்திப்பார்....

blessing-img

ஜெபங்களுக்கு பதில் பெறும் வழி

13-Jul-2024

தேவனுடைய நீதியை தொடர்வதே நம்மை நிறைவாக்கும். நன்மை செய்து, கர்த்தருக்குப் பயந்து, நீதியாய் நடப்பது அவருக்குப் பிரியமாயிருக்கும்; அப்போது நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு நிச்சயமாகவே பதில் கிடைக்கும்....

blessing-img

தேவன் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டுமா?

12-Jul-2024

நீங்கள் தேவனுக்குக் கீழ்ப்படியும்போது, அவர் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வார். தேவனிடம் இருக்கும் எல்லாமும் உங்களுடையதாகும். சிறந்த தேவ ஜனங்கள் மத்தியில் நீங்கள் இருப்பீர்கள்....

blessing-img

நீதிமானுக்கு வரும் பலன்

11-Jul-2024

நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நீதியாய் வாழும்போது, நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறதற்கும் மேலான பலனை அவர் தருவார்....

blessing-img

புதிய ஆசீர்வாதங்களை எதிர்பாருங்கள்

10-Jul-2024

இயேசு நம் வாழ்க்கைக்குள் வரும்போது, அவர் வாழ்வை உயிர்ப்பிப்பார். பழையவைகள் ஒழிந்துபோகும்; எல்லாம் புதிதாகும்....

blessing-img

பரிபூரண ஆசீர்வாதங்கள்

09-Jul-2024

தேவன் யாவற்றையும் செய்து முடிக்கிறவராயிருக்கிறார். அவர் உங்கள் தேவைகளையெல்லாம் நேர்த்தியானவிதத்தில் அருளிச்செய்வார்....

blessing-img

உங்கள்மேல் அக்கறை காட்டும் ஆண்டவர்

08-Jul-2024

தேவன் உங்களுக்கு ஏற்ற நேரத்தில் ஏற்ற உதவியை அனுப்புவார். அவர் உங்கள் ஆத்துமாவை தேற்றுவார்; உங்களுக்குத் தேவையானவற்றை கொடுப்பார்....

blessing-img

நியாயமே நிலைநிற்கும்

07-Jul-2024

நீங்கள் முற்றும் ஜெயங்கொள்ளுவீர்கள். உங்களுக்கு விரோதமாக செய்யப்படும் அநியாயங்கள் வெற்றிபெறாது. உங்களுக்கு எதிராக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதேபோகும்....

blessing-img

தாய்க் கழுகு

06-Jul-2024

ஆண்டவர் உங்களைக் காக்கிறவராய் மட்டுமல்ல; உங்களை விடுவிக்கிறவருமாயிருக்கிறார். அவர் உங்களைத் தப்புவித்து, மீட்டுக்கொள்வார்....

blessing-img

கண்ணீர் மாறும்; கெம்பீரம் உண்டாகும்

05-Jul-2024

தம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகிறவர்களுக்குக் கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார். அவர்கள் சிந்தும் கண்ணீர் அவர் கணக்கில் இருக்கிறது....

blessing-img

பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளும் கர்த்தரின் நியாயமும்

04-Jul-2024

தேவன் உங்களுக்கு நியாயம் செய்வார். அவருடைய நீதியும் நியாயமும் சீக்கிரத்தில் விளங்கும். அவர் உங்களைக் கண்ணோக்கிக்கொண்டிருக்கிறார்; அவர் சீக்கிரத்தில் நியாயம் வெளிப்படும்படி செய்வார்....

blessing-img

இனித் தீங்கு உங்களை அணுகாது

03-Jul-2024

பயப்படாதிருங்கள். தேவன் உங்களைத் தீங்குக்கு விலக்கிக் காப்பார்; சாட்சியாக விளங்கப்பண்ணுவார்....

blessing-img

நிலைத்திருக்கும் ஆசீர்வாதங்கள்

02-Jul-2024

நாம் ஆண்டவருடன் நெருங்கிய ஐக்கியம் கொண்டிருக்கவேண்டும்; அப்போதுதான் நம்முடைய சுதந்தரம் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும்....

1 - 20 of ( 132 ) records
float-callfloat-prayerfloat-dollar