ప్రపంచం కొరకు ప్రార్థించుచున్నాము | ఈరోజే కాల్ చేయండి - 8546999000
దేవుని రాజ్యాన్ని నిర్మించుటలో మాతో చేతులు కలపండి      Donate Now
blessing-img

మీరు న్యాయాన్ని వెదకుచున్నారా?

22-Jul-2024

దేవుడు మీ పట్ల వ్యక్తిగతంగా శ్రద్ధ వహించుచున్నాడు మరియు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడు. కనుకనే, ఆయన మీ నీతిని, న్యాయమును, మీ స్తోత్రమును ఉజ్జీవింపజేస్తాడు....

blessing-img

ఇరుకైన మార్గాల ద్వారా పైకి వెళ్లండి

01-Jul-2024

దేవుడు మీ కాళ్లను లేడి కాళ్లవలె చేస్తాడు, తద్వారా మీరు ఉన్నత స్థలముల మీద నడుస్తారు. మీరు సుళువుగా పైకి ఎక్కి, ఉన్నత స్థలములకు...

blessing-img

పునర్నిర్మాణం మరియు పునరావాసం

30-Jun-2024

దేవుడు మీ కొరకు ప్రజలను విస్తరింపజేస్తాడు. మీ పట్టణములకు నివాసులు వత్తురు, మీ పాడైపోయిన పట్టణములు మరల కట్టబడును...

blessing-img

మీ ప్రార్థనకు జవాబు కావాలనుకుంటున్నారా?

29-Jun-2024

ప్రభువు మీ కుటుంబ జీవితాన్ని ఆనందింపజేయడానికి మీకు సహాయం చేసినప్పుడు మీరు నిజంగా ప్రభువునందు ఆనందిస్తారు. అంతమాత్రమేకాదు, తద్వారా మీ హృదయ వాంఛలన్నియు తీర్చబడతాయి....

blessing-img

యేసు సంరక్షణలో భద్రత

28-Jun-2024

నేడు మిమ్మును కూడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తూనే ఉన్నాడు. మీరు ఎప్పటికిని తొట్రిల్లరు. మీరు ఎన్నటికిని పడిపోరు. మీరు దేవునికి అమూల్యమైన వారు. పక్షిరాజు వలె మిమ్మును తన రెక్కల మీద మోసుకొని మీ యొక్క ప్రతి పరిస్...

blessing-img

పాపం నీతిమంతులను ఖండిస్తుందా?

27-Jun-2024

ప్రభువు తన సేవకుల ప్రాణమును విమోచిస్తాడనియు మరియు ఆయనను ఆశ్రయించిన వారిలో ఎవరును అపరాధులుగా ఎంచబడరని తెలియజేయుచున్నాడు....

blessing-img

దేవునికి భయపడండి మరియు ఆయనను ఆనందింపజేయండి

26-Jun-2024

దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగియున్నప్పుడు మనం చేయు ప్రతి పని ఆయనకు ఇష్టము కలుగుతుంది. మనం ఆయన పాదాల దగ్గర వేచి ఉన్నప్పుడు, దేవుని యందలి భయభక్తులతో నడుచుకోవాలని ఆయన మనకు ఉపదేశిస్తాడు....

blessing-img

మీరు ఎన్నటికిని సిగ్గునొందరు

25-Jun-2024

యేసు వైపు చూచువారందరు ప్రకాశవంతంగా ఉంటారు మరియు వారి ముఖములు ఎన్నడును సిగ్గుపడవు. భయపడవద్దు. యేసు ఈలోకానికి వెలుగై యున్నాడు మరియు ఆయన వెలుగు మీ జీవితంలో చీకటిని తొలగించి మిమ్మును ప్రకాశవంతంగా మారుస్...

blessing-img

You are God’s Inheritance

24-Jun-2024

God has chosen you to become a mighty warrior. He sacrificed His life to protect you, His inheritance and wants you to be safe and joyful....

blessing-img

కదిలించబడని స్థిరమైన జీవితాన్ని కట్టుకోండి

23-Jun-2024

మీ జీవితాలలో దేవుని నడిపింపును పాటించండి, ఆలాగున చేయుట ద్వారా, మీ ఇల్లు ఎంతో దృఢంగా ఉంటుంది మరియు మీ జీవితాలు అభివృద్ధి పొందుతాయి....

blessing-img

మీరు మీ శత్రువులను ఎలా ఓడించగలరు?

22-Jun-2024

ఎవరైనా మీకు తప్పు చేసినట్లయితే, క్షమించండి మరియు మరచిపోండి. పగ పెంచుకోవద్దు, ఇలా చేయడం ద్వారా, మీరు కీడును అధిగమించి, అత్యధిక విజయము పొందుకొనెదరు....

blessing-img

నిత్య దేవుడే మీకు ఆశ్రయం

21-Jun-2024

మీరు ఎటువంటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నను సరే, యాకోబు దేవుడు మీకు కోటగాను, ఆశ్రయముగా ఉంటూ, ఆయన మిమ్మును విడిపించి, ఆశీర్వదిస్తాడు....

blessing-img

యేసు అడుగుజాడలను అనుసరించండి

20-Jun-2024

యేసు సన్నిధిలో ఎక్కువ సమయం గడపడం ద్వారా మరియు ప్రజలకు మేలు చేయడం ద్వారా ఆయనను వెంబడించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయండి. అప్పుడు మీ జీవితం రూపాంతరం చెందుతుంది....

blessing-img

మీ ప్రతిఫలం ఇక్కడనే ఉన్నది

19-Jun-2024

మీరు ఇతరులకు సేవ చేసినప్పుడు మరియు వారి పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తున్నప్పు డు, దేవుడు మీకు న్యాయాన్ని చేకూరుస్తాడు, మీ నీతికి తగిన ప్రతిఫలమి స్తాడు మరియు నిశ్చయంగా మీరు మీ ఆశీర్వాదాలను పొందుకొని అనుభవిస్తారు....

blessing-img

మీ సంతోష సమయం వస్తుంది

18-Jun-2024

మీరు అంగలార్పును మరియు దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండవచ్చును, కానీ ప్రభువు మీ పట్ల శ్రద్ధ వహించుచున్నాడు. ఆయన మిమ్మును ఉద్ధరింపజేస్తాడు, మీ సంతోష సమయం మీకు తిరిగి రాబోతుంది!...

blessing-img

Be Fruitful and Multiply

17-Jun-2024

God wants you to prosper in soul, in finances, and also in health. You will become fruitful and multiply in Jesus' name....

blessing-img

How to Gain Riches?

16-Jun-2024

God bestows riches and honor upon those whom He deems worthy as He reigns over all things....

blessing-img

Are you Broken - Hearted?

15-Jun-2024

blessing-img

ఈరోజు మీ శత్రువులు పడిపోతారు

14-Jun-2024

దేవుడు మీ శత్రువులను మీ యెదుట నుండి పారిపోయేలా చేస్తాడు, మీ జీవితంలో సమస్తమును సరిగ్గా చక్కదిద్దుతాడు మరియు మీ ఒత్తిడి నుండి మిమ్మును విడుదల చేస్తాడు....

blessing-img

క్రీస్తులో బ్రతికింపబడుటకు సృష్టింపబడ్డారు

13-Jun-2024

మీరు క్రీస్తును హత్తుకొని, కౌగలించుకోవడం వలన మీ జీవితంలోని ప్రతిదానిలోనూ రూపాంతరమును మరియు పునరుత్థానాన్ని తీసుకొని వస్తుంది. క్రీస్తుకు మీ జీవితాన్ని సమర్పించండి, క్రీస్తులో రూపాంతరం చెందండి....

blessing-img

దేవుడు తన ఆత్మను మీ మీద కుమ్మరిస్తాడు

12-Jun-2024

మీరు ఆయన యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని శక్తితో నింపబడినప్పుడు, మీరు మీ జీవితంలో ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తారు....

21 - 40 of ( 132 ) records
float-callfloat-prayerfloat-dollar