ప్రపంచం కొరకు ప్రార్థించుచున్నాము | ఈరోజే కాల్ చేయండి - 8546999000
దేవుని రాజ్యాన్ని నిర్మించుటలో మాతో చేతులు కలపండి      Donate Now
blessing-img

మీరు న్యాయాన్ని వెదకుచున్నారా?

22-Jul-2024

దేవుడు మీ పట్ల వ్యక్తిగతంగా శ్రద్ధ వహించుచున్నాడు మరియు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడు. కనుకనే, ఆయన మీ నీతిని, న్యాయమును, మీ స్తోత్రమును ఉజ్జీవింపజేస్తాడు....

blessing-img

దేవుడు తన పిల్లలకు మంచివాడు

21-Jul-2024

దేవుడు మంచివాడు, ఆయన జరిగించునది ఎటువంటి క్లిష్టమైన కార్యములైనను మంచివిగానే ఉంటుంది. మీరు ఈ సత్యాన్ని విశ్వసించినంత కాలం, మీరు ఎటువంటి సవాలు లేదా సమస్యను తాత్కాలికమైన సమస్యగా చూడగలుగుతారు....

blessing-img

దేవుని నామాలను మాట్లాడండి

20-Jul-2024

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు మరియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తివంతమైన పేర్లను మీ యొక్క క్లిష్టమైన పరిస్థితులలో మాట్లాడండి మరియు విశ్వాసంతో ప్రార్థించండి. మీరు అద్భుతాలను చూచెదరు....

blessing-img

దేవుడు మిమ్మును విడిపించును

19-Jul-2024

ఈ రోజు, దేవుడు మీ బాధలు, శ్రమలు మరియు దుర్ వ్యసనాలన్నిటి నుండి మిమ్మును ఆయన విడిపిస్తాడు. ఆయన నామమున మీరు ఏదైనా అడగండి మరియు మీరు దానిని నిశ్చయంగా పొందుకుంటారు....

blessing-img

మీరు ఆయన కళ్ల యెదుటనే ఉన్నారు

18-Jul-2024

మీరు దేవుని యొక్క గొప్ప ధననిధి మరియు ఆయన మిమ్మును నిత్యము గుర్తుంచుకుంటాడు....

blessing-img

విమర్శలు మీకు వ్యతిరేకంగా గెలవలేవు

17-Jul-2024

మీరు నీతి మార్గములో నడుచుకొనునప్పుడు, దేవుడు మీకు సూర్యుడు మరియు కేడెముగా ఉంటాడు మరియు మీకు న్యాయము చేకూర్చుచు మీ దినములలో మిమ్మును మోసుకెళతాడు....

blessing-img

దేవుని కటాక్షము మీకు కలుగును

16-Jul-2024

మీరు దేవుని కనుగొన్నట్లయితే, మీరు జీవమును కనుగొంటారు మరియు ఆయన నుండి అనుగ్రహాన్ని పొందుకుంటారు. ఆయన ఎల్లప్పుడు మిమ్మల్ని ప్రతి కీడు నుండి రక్షిస్తాడు మరియు మీ అవసరాలన్నింటిని తీరుస్తాడు....

blessing-img

దేవుడు మిమ్మును పైకి లేవనెత్తుతాడు

15-Jul-2024

మీరు అవమానం, తలవంపులు మరియు పేదరికాన్ని అనుభవించిన స్థలములలో, దేవుడు మిమ్మును పైకి లేవనెత్తుతాడు మరియు మీ కొమ్ములు హెచ్చిస్తాడు....

blessing-img

దేవుడు మిమ్మును ఆదరిస్తాడు

14-Jul-2024

మీ హృదయాన్ని విశాలంగా తెరిచి, మీ సమస్యలన్నీ ప్రభువుకు తెలియజేయండి. మన ప్రభువు ప్రార్థనలను ఆలకించి జవాబిచ్చు తండ్రి, కాబట్టి, ఆయన మీ అవసరతలన్నిటిని నిశ్చయముగా తీరుస్తాడు....

blessing-img

ప్రార్థనలకు జవాబును పొందుకునే మార్గం

13-Jul-2024

దేవుని నీతిని అనుసరించడం మన పట్ల నెరవేర్చబడుట ద్వారా ప్రజలకు మేలు చేయడం, ప్రభువు యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడం మరియు సరిగ్గా ప్రవర్తించడం ఆయనను సంతోషపరచుటయే కాకుండా, ఆయన మన ప్రార్థనలకు జవాబు ఇస్తాడని నిర...

blessing-img

మీరు దేవునిచేత అంగీకరించబడాలనుకుంటున్నారా?

12-Jul-2024

మీరు దేవునికి విధేయత చూపినప్పుడు, మీరు ఆయనచేత అంగీకరించబడ తారు మరియు దేవునికి చెందినంతయు మీకు స్వంతం అవుతుంది. మీరు దేవుని గొప్ప ప్రజలలో ఒకరుగా ఉంటారు....

blessing-img

నీతిమంతులకు ప్రతిఫలం

11-Jul-2024

మీరు ఆయన యెదుట నీతిమంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నప్పుడు దేవుడు మీ అంచనాకు మించి మీకు ప్రతిఫలమిస్తాడు....

blessing-img

నూతన ఆశీర్వాదాలను ఎదురు చూడండి

10-Jul-2024

యేసు మన జీవితంలోనికి వచ్చినప్పుడు, ఆయన మన జీవితాలకు పునరుద్ధరణను తీసుకువస్తాడు, అప్పుడు పాతవి గతించిపోవునట్లు చేసి, సమస్తమును నూతనంగా మారుస్తాడు....

blessing-img

పరిపూర్ణమైన ఆశీర్వాదాలు

09-Jul-2024

దేవుడు సమస్తమును సంపూర్ణంగా చేయు దేవుడు గనుకనే, పరిపూర్ణమైన మార్గంలో నేడు దేవుడు మీ అవసరతలన్నిటిని నిశ్చయంగా తీరుస్తాడు....

blessing-img

దేవుడు మీ పట్ల ఎలా శ్రద్ధ వహిస్తాడు

08-Jul-2024

దేవుడు మీకు సరైన సమయంలో కావలసిన సహాయమును పంపుతాడు. ఆయన మీ ప్రాణమునకు సేదదీరుస్తాడు మరియు మీకు కావలసిన వాటన్నిటిని ఆయన మీకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహిస్తాడు....

blessing-img

న్యాయం జరుగుతుంది

07-Jul-2024

మీరు అన్నిటిలోను అత్యధికమైన విజయమును పొందుతారు. మీకు వ్యతిరేకంగా చేయబడిన అన్యాయాలన్నియు మీ మీద విజయాన్ని పొందలేవు. ఇంకను మీకు విరోధంగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్లదు....

blessing-img

తల్లి డేగ

06-Jul-2024

ప్రభువు మిమ్మును కాపాడడమే కాకుండా మిమ్మును విడిపించును. ఆయన మిమ్మును విడిపించి, కాపాడును....

blessing-img

మీరు సంతోషగానము చేయుదురు

05-Jul-2024

దేవుడు తనకు మొరపెట్టుకునే వారికి సమీపముగా ఉంటాడు. వారు చిందించే ప్రతి కన్నీటిబొట్టును ఆయన లెక్కించియున్నాడు మరియు లెక్కిస్తాడు. కాబట్టి, దిగులుపడకండి....

blessing-img

మీరు తప్పుగా నేరారోపణ చేయబడుచున్నారా? దేవుడు న్యాయం చేస్తాడు

04-Jul-2024

దేవుడు మీకు నీతి న్యాయమును చేకూరుస్తాడు. ఆయన నీతి మరియు న్యాయం త్వరగా మీ యొద్దకు వస్తాయి. ఎందుకనగా, ఆయన మిమ్మును చూచుచున్నాడు మరియు మీకు త్వరగా న్యాయం జరిగేలా చూస్తాడు....

blessing-img

ఇకమీదట ఏ అపాయము సంభవింపదు

03-Jul-2024

భయపడకండి, దేవుడు మీకు ఏ అపాయము రాకుండా మిమ్మును కాపాడి, ఒక చక్కటి సాక్ష్య జీవితముగా ఉండునట్లుగా మిమ్మును మారుస్తాడు....

blessing-img

మీ ఆశీర్వాదాలు సదాకాలము నిలిచి ఉంటాయి

02-Jul-2024

మనం ప్రభువుతో అన్యోన్యసహవాసము కలిగి నడుచుకోవాలి, అప్పుడే మన స్వాస్థ్యముగా సదాకాలము నిలిచి ఉంటుంది....

1 - 20 of ( 132 ) records
float-callfloat-prayerfloat-dollar