ప్రపంచం కొరకు ప్రార్థించుచున్నాము | ఈరోజే కాల్ చేయండి - 8546999000
దేవుని రాజ్యాన్ని నిర్మించుటలో మాతో చేతులు కలపండి      Donate Now
blessing-img

దేవుని నామాలను మాట్లాడండి

20-Jul-2024

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు మరియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తివంతమైన పేర్లను మీ యొక్క క్లిష్టమైన పరిస్థితులలో మాట్లాడండి మరియు విశ్వాసంతో ప్రార్థించండి. మీరు అద్భుతాలను చూచెదరు....

The Inevitable Blessing for the Righteous

09-Jun-2024

You are Not too Old for This

08-Jun-2024

Standing Firm

07-Jun-2024

D

06-Jun-2024

Are you Finding Reasons for Laughter and Joy?

05-Jun-2024

Holy Spirit is our Guarantee

04-Jun-2024

The Power of God’s Word On Your Lips

03-Jun-2024

Shout of Victory

02-Jun-2024

He will Make Your Face Shine

01-Jun-2024

Fulfilling Your Heart's Desires

31-May-2024

Take my Advice or Leave it

30-May-2024

You Will Remain Strong

29-May-2024

Open Your Heart To Jesus

28-May-2024

blessing-img

ప్రభువు మీకు ఆశ్రయ దుర్గము!

21-May-2024

బహుశా! మీరు కష్టాలను అనుభవిస్తూ, మీ ప్రియులైన వారిని కోల్పోయి ఉన్నట్లయితే, నిరుత్సాహము చెందకండి, ప్రోత్సహించబడండి. ఆపత్కాలములలో మీకు ఏకైక బలమైన కోటగాను, ఆశ్రయ దుర్గముగా ఉన్న ఆయనను మీరు గట్టిగా పట్ట...

What is a shield used for?

16-May-2024

An ever - present help

15-May-2024

God’s Precious Thoughts About You

14-May-2024

The Power of Praising God

13-May-2024

The Best Gifts of God

12-May-2024

Godly Counsel that Makes Us Prosper

11-May-2024

41 - 60 of ( 130 ) records
float-callfloat-prayerfloat-dollar