ലോകത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു | ഇന്നുതന്നെ വിളിക്കൂ - 8546999000
ദൈവരാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ കൈകോർക്കുക      Donate Now
blessing-img

Speak the Names of God

20-Jul-2024

നിങ്ങളുടെ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ശക്തമായ നാമങ്ങൾ പറയുകയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും....

Today's Promise

27-Feb-2024

പ്രാർത്ഥനയിൽ തൻ്റെ അടുക്കൽ വരാനും നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾക്കിടയിലും അവനു മാത്രം നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിശ്രമം അനുഭവിക്കാനും യേശു നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു....

blessing-img

Today's Promise

26-Feb-2024

Today's Promise

14-Feb-2024

Today's Promise

10-Feb-2024

Today's Promise

07-Feb-2024

Today's Promise

06-Feb-2024

Today's Promise

05-Feb-2024

Today's Promise

04-Feb-2024

Today's Promise

02-Feb-2024

TODAY'S PROMISE & PRAYER

01-Feb-2024

121 - 130 of ( 130 ) records
float-callfloat-prayerfloat-dollar