ലോകത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു | ഇന്നുതന്നെ വിളിക്കൂ - 8546999000
ദൈവരാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ കൈകോർക്കുക      Donate Now
blessing-img

Speak the Names of God

20-Jul-2024

നിങ്ങളുടെ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ശക്തമായ നാമങ്ങൾ പറയുകയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും....

The Inevitable Blessing for the Righteous

09-Jun-2024

You are Not too Old for This

08-Jun-2024

Standing Firm

07-Jun-2024

R

06-Jun-2024

Are you Finding Reasons for Laughter and Joy?

05-Jun-2024

Holy Spirit is our Guarantee

04-Jun-2024

The Power of God’s Word On Your Lips

03-Jun-2024

Shout of Victory

02-Jun-2024

He will Make Your Face Shine

01-Jun-2024

Fulfilling Your Heart's Desires

31-May-2024

Take my Advice or Leave it

30-May-2024

You Will Remain Strong

29-May-2024

Open Your Heart To Jesus

28-May-2024

blessing-img

കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കോട്ടയാകുന്നു

21-May-2024

നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ നഷ്ടമായിരിക്കാം, ധൈര്യപ്പെടുക. കഷ്ടകാലത്ത് അവൻ നിങ്ങളുടെ ഏക ശരണമായതിനാൽ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക....

What is a shield used for?

16-May-2024

An ever - present help

15-May-2024

God’s Precious Thoughts About You

14-May-2024

The Power of Praising God

13-May-2024

The Best Gifts of God

12-May-2024

Godly Counsel that Makes Us Prosper

11-May-2024

41 - 60 of ( 130 ) records
float-callfloat-prayerfloat-dollar