ലോകത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു | ഇന്നുതന്നെ വിളിക്കൂ - 8546999000
ദൈവരാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ കൈകോർക്കുക      Donate Now
blessing-img

Speak the Names of God

20-Jul-2024

നിങ്ങളുടെ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ശക്തമായ നാമങ്ങൾ പറയുകയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും....

Victory at the Foot of The Cross

16-Apr-2024

Look to the cross where Jesus died to save you, enduring immense suffering to bring you out of all your difficulties....

Do we need salvation to survive?

15-Apr-2024

If you feel spiritually thirsty and crave knowledge about salvation, draw from the wells of salvation to quench your thirst....

Are your enemies forcing you to flee?

14-Apr-2024

The Lord has made everything ready for you. As He blesses you with His abundance, you will shout with joyful lips....

My Strength and Shield

13-Apr-2024

Honour God's instructions, and He will be near to you. He will aid you in your weakness and be your constant strength and shield....

Healer of all

12-Apr-2024

The Lord Jesus loves you. He will set everything right for you with His everlasting love and compassion....

Seek God With Your Whole Heart

11-Apr-2024

If you hold on to God tightly and seek Him with all your heart, you will receive all His abundant blessings today....

Peace Amidst Chaos

09-Apr-2024

In contrast to the world’s promise of peace, God’s peace is permanent. So, look to Him, and He will fill you with His matchless peace today....

Surrender to God’s Peace

08-Apr-2024

The Lord will guide you wonderfully, bringing peace and goodness into your life, so trust Him even in unusual circumstances....

Are you being Slandered?

07-Apr-2024

Find peace and rest in God alone. He will rescue you from all the lies and curses hurled upon you and be a fortress around you....

Flourishing in times of famine

06-Apr-2024

Stay righteous with God even amidst losses. He will make you flourish like a palm tree and keep you prosperous like a cedar....

Crown Of Righteousness

05-Apr-2024

Find refuge in Jesus Christ. He will wash away your sins and give you a new, righteous life....

How to be content in all circumstances?

04-Apr-2024

Beautiful Fulfillment of Desires

03-Apr-2024

Will Your Blessings Remain?

02-Apr-2024

Jesus walks with you

01-Apr-2024

Jesus will walk with you and lead you to abundance and peace in this month....

New Life in the Resurrected Saviour

31-Mar-2024

Embrace the new life offered by Jesus, your resurrected Saviour, by opening your heart to Him and seeking refuge in Him....

God will do justice for your waiting

30-Mar-2024

God is always with you, and He will show His love and mercy at the right time. You will be lifted up....

God’s Strength in Your Struggle

29-Mar-2024

Remember that God is with you when you find yourself in troubled waters. He will not let you drown, and His will shall prevail in your life....

Divine Increase

28-Mar-2024

Jesus is the life and the resurrection for you. He has the power to raise you up and increase you a thousand times in the nation....

Divine Increase

28-Mar-2024

Jesus is the life and the resurrection for you. He has the power to raise you up and increase you a thousand times in the nation....

81 - 100 of ( 130 ) records
float-callfloat-prayerfloat-dollar