ലോകത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു | ഇന്നുതന്നെ വിളിക്കൂ - 8546999000
ദൈവരാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ കൈകോർക്കുക      Donate Now
blessing-img

Speak the Names of God

20-Jul-2024

നിങ്ങളുടെ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ശക്തമായ നാമങ്ങൾ പറയുകയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും....

The missing piece in your heart

27-Mar-2024

Only the Truth, Jesus, can set you free. So, look to Him when feeling overwhelmed or lost. He's waiting for you. It's never too late....

blessing-img

The Lord is Mighty to Save

26-Mar-2024

Fix your eyes on Jesus, your God and Saviour who gave His life on the cross for you. He is in you and always with you....

Give up your burden

25-Mar-2024

God can carry all your burdens. As the Creator of the universe, He can handle any situation. Are you willing to give up your burdens to Him?...

New strength for a new day

24-Mar-2024

Pray to the Holy Spirit for strength and healing. All your weaknesses will leave you, and you will sing about the strength that God has given you....

God Works Everything For Good

23-Mar-2024

You are receiving perfect gifts from the Lord and every good blessing. They are from heaven and perfected by the Father of all lights....

God's Healing Embrace

22-Mar-2024

Today, if you are crying out for help, know that Jesus hears you and has come to comfort you....

Who is like you?

21-Mar-2024

Happy and blessed are you, for you are a people saved by the Lord. He is your shield and your help, the sword of your majesty....

Never Stop Praising God

20-Mar-2024

We can find hope in the Lord Jesus Christ by using His word and praising Him in all situations. This will fill our hearts with joy and new hope....

Honour the Word of God

19-Mar-2024

God communicates through His Word and His Holy Spirit. Bless others to honour the word of God and receive great rewards....

God's plan for you

18-Mar-2024

Only the Truth, Jesus, can set you free. So, look to Him when feeling overwhelmed or lost. He's waiting for you. It's never too late....

God’s Covenant of Peace

17-Mar-2024

God's love relentlessly pursues you, drawing you near even when you try to depart from Him. His love will never leave you....

The Strongest Love

16-Mar-2024

God's love is like a mother's love. He will never leave you to cry. He will never forget you....

Know what's in God's heart

15-Mar-2024

Hope, Peace & Joy To Your Heart

14-Mar-2024

Trust God in Every Season

13-Mar-2024

നിങ്ങൾ പോരാട്ടങ്ങളും കണ്ണീരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യേശുക്രിസ്തുവിങ്കലേക്ക് തിരിയുകയും അവനിൽ പൂർണമായ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അവൻ നിങ്ങളെ മനോഹരമായി വിടുവിക്കും....

The Shepherd's Promise

10-Mar-2024

God’s Loyal Love

09-Mar-2024

Follow God's commands not as an obligation but out of love and respect to build a genuine relationship with Him....

Today's Promise

04-Mar-2024

Today's Promise

03-Mar-2024

Today's Promise

02-Mar-2024

101 - 120 of ( 130 ) records
float-callfloat-prayerfloat-dollar