உலகத்திற்காக பிரார்த்தனை | இன்றே அழையுங்கள் - 8546999000
தேவனின் ராஜ்ஜியத்தைக் கட்டியெழுப்புவதில் கைகோருங்கள்      Donate Now
blessing-img

தேவனுடைய நாமங்களை கூறுங்கள்

20-Jul-2024

இக்கட்டான வேளைகளில் தேவனாகிய கர்த்தருடைய, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வல்லமையான நாமங்களை கூறி, நம்பிக்கையோடு ஜெபியுங்கள். நீங்கள் அற்புதங்களை காண்பீர்கள்....

blessing-img

Today's Promise

27-Feb-2024

ஜெபத்தில் தம்மண்டை சேரும்படி இயேசு உங்களை அழைக்கிறார். நீங்கள் பாரங்களை சுமந்துகொண்டிருந்தாலும், அவரால் இளைப்பாறுதலை தர முடியும்....

blessing-img

Today's Promise

26-Feb-2024

ஆண்டவரில் அடைக்கலம் தேடுங்கள். அவர் உங்களுக்கு வேண்டியவற்றை அருளிச்செய்வார். அவர் சம்பூரணமான விருந்தை உங்களுக்கு ஆயத்தம்பண்ணி, உங்கள் விரோதிகள் முன்பாக நீங்கள் பந்தியிருக்கும்படி செய்வார்....

blessing-img

Today's Promise

14-Feb-2024

வனாந்தரத்தில் வழியை உண்டாக்குவதாக தேவன் வாக்குப்பண்ணுகிறார். அவர் வறண்டநிலத்தில் ஆறுகளை ஓடப்பண்ணி, உங்கள் வாழ்வை புதிதாக்குவார்....

blessing-img

Today's Promise

10-Feb-2024

உங்கள் வாழ்வில் உயிரற்றதாக காணப்படுகிற சூழ்நிலைக்குள் தேவன் தம் ஜீவனை ஊதுவார்; நேர்த்தியானதை உருவாக்குவார். ஆகவே, பழைய தோல்விகள் உங்களை முடக்குவதற்கு அனுமதிக்காதீர்கள்....

Today's Promise

07-Feb-2024

Today's Promise

06-Feb-2024

Today's Promise

05-Feb-2024

Today's Promise

04-Feb-2024

Today's Promise

02-Feb-2024

TODAY'S PROMISE & PRAYER

01-Feb-2024

God is always watching over you and is listening to your prayers....

121 - 130 of ( 130 ) records
float-callfloat-prayerfloat-dollar