உலகத்திற்காக பிரார்த்தனை | இன்றே அழையுங்கள் - 8546999000
தேவனின் ராஜ்ஜியத்தைக் கட்டியெழுப்புவதில் கைகோருங்கள்      Donate Now
blessing-img

நீதியைத் தேடுகிறீர்களா?

22-Jul-2024

தேவன் உங்கள்மேல் விசேஷித்தவிதமாக கரிசனை கொண்டிருக்கிறார்; அவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க நினைவாயிருக்கிறார். அவர், உங்கள் நீதியும், நியாயமும், துதியும் தளிர்க்கும்படி செய்வார்....

blessing-img

Divine Increase

28-Mar-2024

Jesus is the life and the resurrection for you. He has the power to raise you up and increase you a thousand times in the nation....

blessing-img

Divine Increase

28-Mar-2024

Jesus is the life and the resurrection for you. He has the power to raise you up and increase you a thousand times in the nation....

blessing-img

The missing piece in your heart

27-Mar-2024

Only the Truth, Jesus, can set you free. So, look to Him when feeling overwhelmed or lost. He's waiting for you. It's never too late....

blessing-img

The Lord is Mighty to Save

26-Mar-2024

Fix your eyes on Jesus, your God and Saviour who gave His life on the cross for you. He is in you and always with you....

blessing-img

Give up your burden

25-Mar-2024

God can carry all your burdens. As the Creator of the universe, He can handle any situation. Are you willing to give up your burdens to Him?...

blessing-img

New strength for a new day

24-Mar-2024

Pray to the Holy Spirit for strength and healing. All your weaknesses will leave you, and you will sing about the strength that God has given you....

blessing-img

God Works Everything For Good

23-Mar-2024

You are receiving perfect gifts from the Lord and every good blessing. They are from heaven and perfected by the Father of all lights....

blessing-img

God's Healing Embrace

22-Mar-2024

Today, if you are crying out for help, know that Jesus hears you and has come to comfort you....

blessing-img

Who is like you?

21-Mar-2024

Happy and blessed are you, for you are a people saved by the Lord. He is your shield and your help, the sword of your majesty....

blessing-img

Never Stop Praising God

20-Mar-2024

We can find hope in the Lord Jesus Christ by using His word and praising Him in all situations. This will fill our hearts with joy and new hope....

blessing-img

Honour the Word of God

19-Mar-2024

God communicates through His Word and His Holy Spirit. Bless others to honour the word of God and receive great rewards....

blessing-img

God's plan for you

18-Mar-2024

Only the Truth, Jesus, can set you free. So, look to Him when feeling overwhelmed or lost. He's waiting for you. It's never too late....

God’s Covenant of Peace

17-Mar-2024

God's love relentlessly pursues you, drawing you near even when you try to depart from Him. His love will never leave you....

The Strongest Love

16-Mar-2024

God's love is like a mother's love. He will never leave you to cry. He will never forget you....

Know what's in God's heart

15-Mar-2024

Hope, Peace & Joy To Your Heart

14-Mar-2024

blessing-img

எக்காலமும் கர்த்தரை நம்புங்கள்

13-Mar-2024

வாழ்வில் போராட்டங்களையும் கண்ணீரையுமே அனுபவித்துக்கொண்டிருப்பீர்களானால், இயேசு கிறிஸ்துவின் பக்கமாய் திரும்புங்கள்; அவரை முற்றிலுமாய் நம்புங்கள். அவர் உங்களை நேர்த்தியாய் விடுவிப்பார்....

The Shepherd's Promise

10-Mar-2024

blessing-img

God’s Loyal Love

09-Mar-2024

Follow God's commands not as an obligation but out of love and respect to build a genuine relationship with Him....

Today's Promise

04-Mar-2024

101 - 120 of ( 132 ) records
float-callfloat-prayerfloat-dollar