உலகத்திற்காக பிரார்த்தனை | இன்றே அழையுங்கள் - 8546999000
தேவனின் ராஜ்ஜியத்தைக் கட்டியெழுப்புவதில் கைகோருங்கள்      Donate Now
blessing-img

தேவனுடைய நாமங்களை கூறுங்கள்

20-Jul-2024

இக்கட்டான வேளைகளில் தேவனாகிய கர்த்தருடைய, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வல்லமையான நாமங்களை கூறி, நம்பிக்கையோடு ஜெபியுங்கள். நீங்கள் அற்புதங்களை காண்பீர்கள்....

Jesus Walking With You

10-May-2024

Break Free From Oppression

08-May-2024

Promise of Peace and Prosperity

07-May-2024

blessing-img

Know the Lord Intimately

06-May-2024

Develop a close relationship with God, thirst for His presence, and receive His Holy Spirit and His perfect blessings....

blessing-img

The Blessings of Generosity

05-May-2024

Give the first and the best to the Lord. When you do so, He will prosper you both spiritually and materially....

blessing-img

சிறப்பான சுதந்தரம்

04-May-2024

கர்த்தரே உங்கள் பங்காக இருக்கிறார். அவருக்குள் உங்கள் சுதந்தரம் முழுமையும் இருக்கிறது. அவரை ஏற்றுக்கொண்டால் உங்களுக்குத் தேவையானவை அத்தனையும் கிடைக்கும்....

blessing-img

Can God Manifest to You?

03-May-2024

To shine as the light of the world, sit in the presence of Jesus Christ, the 'Sun of Righteousness.'...

blessing-img

Highly Favoured

02-May-2024

Don't be afraid of your past or any mistakes you may have made. God's favour will set you on a path to success in all areas of your life....

blessing-img

வேலை செய்யும் இடத்தில் உபத்திரவமா?

01-May-2024

Walk through this day with hope because the Lord has prepared a table for you in the presence of your enemies, and your cup will overflow....

blessing-img

உண்மையுள்ளவர்களுக்கு தேவன் பலனளிக்கிறார்

30-Apr-2024

நீங்கள் தேவனில் அடைக்கலம் தேடி, அவரை பூரணமாய் நம்பும்போது, உங்கள் உண்மைக்கான பலனை அவர் அருளிச்செய்வார்....

blessing-img

Rise Above Your Challenges

29-Apr-2024

God's work is not ordinary. Your life has an extraordinary purpose, and you will reflect Jesus through it by accomplishing amazing things....

blessing-img

Journey to Abundance

28-Apr-2024

When you experience mistreatment and hardship, God will lead you to the promised land, a place of abundance!...

blessing-img

Fruit for your labour

27-Apr-2024

God's favour is coming to you. Whatever goodness God has for you, He will not withhold it. It will come to you at the appointed time....

blessing-img

Justice is coming quickly

26-Apr-2024

Your waiting is over. God will do justice for you quickly because He is righteous and is aware of all that you have done....

blessing-img

Do you want to be Built again?

25-Apr-2024

Go forth in the power of the Lord! His divine hand will guide you, guard you and teach you to restore the people of the world....

The Key of Authority

24-Apr-2024

The name of Jesus Christ holds the key to heaven and has power over death and hell. Every knee shall bow before this name....

Why do we face delays?

23-Apr-2024

God tests your faith to see if you trust Him. Those who trust will not despair, for God will make a way through your troubles....

blessing-img

Fulfilling God's Call in Your Life

19-Apr-2024

Regardless of your circumstances or abilities, God has equipped you with everything you need to carry out His plan for your life....

Follow the Lord’s Voice

18-Apr-2024

When you obey the Lord and His commands, your path will become steadfast with His love and faithfulness....

உதவிக்கு யாரும் இல்லை என்கிறீர்களா?

17-Apr-2024

The Lord is your Keeper! He is on your right side and will never allow your foot to be moved, and every day, He will water and nourish it....

61 - 80 of ( 130 ) records
float-callfloat-prayerfloat-dollar