உலகத்திற்காக பிரார்த்தனை | இன்றே அழையுங்கள் - 8546999000
தேவனின் ராஜ்ஜியத்தைக் கட்டியெழுப்புவதில் கைகோருங்கள்      Donate Now
blessing-img

தேவனுடைய நாமங்களை கூறுங்கள்

20-Jul-2024

இக்கட்டான வேளைகளில் தேவனாகிய கர்த்தருடைய, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வல்லமையான நாமங்களை கூறி, நம்பிக்கையோடு ஜெபியுங்கள். நீங்கள் அற்புதங்களை காண்பீர்கள்....

The Inevitable Blessing for the Righteous

09-Jun-2024

You are Not too Old for This

08-Jun-2024

Standing Firm

07-Jun-2024

D

06-Jun-2024

Are you Finding Reasons for Laughter and Joy?

05-Jun-2024

Holy Spirit is our Guarantee

04-Jun-2024

The Power of God’s Word On Your Lips

03-Jun-2024

Shout of Victory

02-Jun-2024

He will Make Your Face Shine

01-Jun-2024

Fulfilling Your Heart's Desires

31-May-2024

Take my Advice or Leave it

30-May-2024

You Will Remain Strong

29-May-2024

Open Your Heart To Jesus

28-May-2024

blessing-img

அரணான கோட்டையாக விளங்கும் கர்த்தர்

21-May-2024

ஒருவேளை உங்களுக்கு அன்பானோரை இழக்கக்கொடுத்து இக்கட்டில் சிக்கியிருப்பீர்களென்றால் திடமனதாயிருங்கள். தேவனே ஆபத்துக்காலத்தில் உங்களுக்கு அரணான கோட்டையாக இருப்பதால் அவரைப் பற்றிக்கொள்ளுங்கள்....

What is a shield used for?

16-May-2024

An ever - present help

15-May-2024

God’s Precious Thoughts About You

14-May-2024

The Power of Praising God

13-May-2024

The Best Gifts of God

12-May-2024

Godly Counsel that Makes Us Prosper

11-May-2024

41 - 60 of ( 130 ) records
float-callfloat-prayerfloat-dollar