உலகத்திற்காக பிரார்த்தனை | இன்றே அழையுங்கள் - 8546999000
தேவனின் ராஜ்ஜியத்தைக் கட்டியெழுப்புவதில் கைகோருங்கள்      Donate Now
blessing-img

நீதியைத் தேடுகிறீர்களா?

22-Jul-2024

தேவன் உங்கள்மேல் விசேஷித்தவிதமாக கரிசனை கொண்டிருக்கிறார்; அவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க நினைவாயிருக்கிறார். அவர், உங்கள் நீதியும், நியாயமும், துதியும் தளிர்க்கும்படி செய்வார்....

blessing-img

உயரே செல்லும் இடுக்கமான வழி

01-Jul-2024

நீங்கள் உயரே ஏறுவதற்காக தேவன் உங்கள் கால்களை மான்கால்களைப்போல மாற்றுவார். நீங்கள் எளிதாக ஏறி, உயரமான ஸ்தலங்களை அடையலாம்....

blessing-img

திரும்பக் கட்டப்படுவீர்கள்

30-Jun-2024

உங்கள் பட்சமானவர்களை தேவன் பெருகப்பண்ணுவார். உங்கள் பட்டணங்களில் ஜனங்கள் குடியேறுவார்கள். பாழான இடங்கள் மறுபடி கட்டப்படும்....

blessing-img

உன் ஜெபத்துக்கு பதில் வேண்டுமா?

29-Jun-2024

குடும்ப வாழ்வை சந்தோஷமாக அனுபவிப்பதற்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவுவார். மெய்யாகவே நீங்கள் ஆண்டவருக்குள் மகிழ்வீர்கள். உங்களுடைய இருதயத்தின் விருப்பங்கள் அனைத்தும் அருளப்படும்....

blessing-img

இயேசுவின் பாதுகாப்பு தரும் சுகம்

28-Jun-2024

நீங்கள் ஒருபோதும் இடறிவிழமாட்டீர்கள். தேவனுக்கு நீங்கள் அருமையானவர்கள். கழுகுகளைப்போல அவர் தமது செட்டைகளில் உங்களை தாங்கி உயர்த்துவார்; எல்லா சூழ்நிலைகளுக்கும் மேலாக நீங்கள் பறந்திடுவீர்கள்; காப்பாற்ற...

blessing-img

பாவம் நீதிமானை குற்றப்படுத்துமா?

27-Jun-2024

கர்த்தர் தம் ஊழியக்காரரின் ஆத்துமாவை மீட்டுக்கொள்வேன் என்று கூறுகிறார். அவரிடத்தில் அடைக்கலமாயிருக்கிற ஒருவர்மேலும் குற்றஞ்சுமராது. இன்றைய வாக்குத்தத்தத்திலிருந்து இந்த பாக்கியத்தை சுதந்தரித்துக்கொள்ள...

blessing-img

தெய்வீக பயமும் தேவனின் பிரியமும்

26-Jun-2024

நாம் எல்லா காரியங்களையும் தேவ பயத்துடன் செய்வது தேவனுக்கு பிரியமாயிருக்கும். நாம் அவருடைய பாதத்தில் காத்திருந்தால், தெய்வீக பயத்தில் நடப்பதற்கு அவர் நமக்குப் போதிப்பார்....

blessing-img

நீங்கள் ஒருபோதும் வெட்கமடைவதில்லை

25-Jun-2024

இயேசுவை நோக்கிப் பார்க்கிறவர்கள் பிரகாசமடைவார்கள்; அவர்கள் முகங்கள் ஒருபோதும் வெட்கமடைவதில்லை. பயப்படாதிருங்கள். இயேசு உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறார். அவரது வெளிச்சம், உங்கள் வாழ்க்கையிலுள்ள இருளை ...

blessing-img

நீங்கள் தேவனுடைய சுதந்தரமாயிருக்கிறீர்கள்

24-Jun-2024

பராக்கிரமசாலியாக இருப்பதற்கு தேவன் உங்களைத் தெரிந்துகொண்டுள்ளார். தமது சுதந்தரமாகிய உங்களைப் பாதுகாக்கும்படியே அவர் தம்முடைய ஜீவனை பலியாகக் கொடுத்தார். நீங்கள் சுகமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கவேண்டுமென...

blessing-img

ஸ்திரமான வாழ்வை கட்டுங்கள்

23-Jun-2024

தேவன் வழிகாட்டுகிறபடி நடப்போம். அப்போது நம் வாழ்வு உறுதியானதாக, செழிப்பானதாக அமையும்....

blessing-img

உன் சத்துருவை வெல்வதெப்படி?

22-Jun-2024

யாராவது உங்களுக்கு விரோதமாக தவறு செய்தால், அதை மன்னித்து மறந்துவிடுங்கள். பழிவாங்கவேண்டும் என்ற எண்ணத்தை மனதில் வைத்துக்கொள்ளாதிருங்கள். அப்போது தீமையை மேற்கொண்டு, முற்றும் ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்களாக விளங்...

blessing-img

நித்திய தேவனே உங்கள் அடைக்கலம்

21-Jun-2024

நீங்கள் எப்படிப்பட்ட உபத்திரவத்தின் வழியாக கடந்துசென்றாலும், யாக்கோபின் தேவன் உங்களுக்கு அடைக்கலமாக இருப்பார். அவர் உங்களை விடுவித்து, ஆசீர்வதிப்பார்....

blessing-img

இயேசுவின் அடிச்சுவடுகளைப் பின்பற்றுங்கள்

20-Jun-2024

இயேசுவின் சமுகத்தில் அதிக நேரத்தை செலவிடுங்கள்; மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்து, இயேசுவைப்போல நடப்பதற்கு பிரயாசப்படுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கை மறுரூபமாகும்....

blessing-img

உங்களுக்குரிய பலனை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்

19-Jun-2024

நீங்கள் மற்றவர்கள்மேல் கரிசனை கொண்டு அவர்களுக்கு சேவை செய்யும்போது, தேவன் உங்களுக்கு நியாயம் செய்வார்; உங்கள் நீதிக்கான பலனை அருளிச்செய்வார்; நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை தருவார்....

blessing-img

மகிழ்ந்து களிகூருங்கள்

18-Jun-2024

தேவன் உங்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றுகிறார். அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியினால், அதிசயவிதமாய் சூழ்நிலைகளை மாற்றி, உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற...

blessing-img

Be Fruitful and Multiply

17-Jun-2024

God wants you to prosper in soul, in finances, and also in health. You will become fruitful and multiply in Jesus' name....

blessing-img

ஐசுவரியத்தை சம்பாதிப்பது எப்படி?

16-Jun-2024

தேவனே சகலத்தையும் ஆளுகிறவர். தம்முடைய பார்வைக்கு உகந்தவர்களுக்கு அவர் ஐசுவரியத்தையும் கனத்தையும் கொடுக்கிறார்....

blessing-img

உங்கள் உள்ளம் உடைந்திருக்கிறதோ?

15-Jun-2024

ஒரு சிநேகிதனைப்போல ஆண்டவரை நோக்கிக் கூப்பிடுங்கள். அவரில் திடநம்பிக்கையாயிருங்கள். நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வதை ஆண்டவர் தருவார்....

blessing-img

உங்களை எதிர்க்கிறவர்கள் விழுவார்கள்

14-Jun-2024

தேவன், உங்கள் எதிரிகளை ஓடப்பண்ணுவார். அவர், உங்கள் வாழ்வில் எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாக்குவார்; எல்லா ஒடுக்குதலிலிருந்தும் உங்களை விடுவிப்பார்....

blessing-img

கிறிஸ்து தரும் புது வாழ்வு

13-Jun-2024

கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது உங்கள் வாழ்வு முற்றிலுமாக மறுரூபமாக்கப்படும்; உயிர்ப்பிக்கப்படும். உங்கள் வாழ்க்கையை கிறிஸ்துவுக்கு அர்ப்பணித்து மறுரூபமாகுங்கள்....

blessing-img

தேவன் பொழிந்தருளும் ஆவியானவர்

12-Jun-2024

தேவனுடைய ஆவியின் மூலமாக, அவரது வல்லமையினால் நீங்கள் நிரப்பப்பட்டால், ஏராளமான பெரிய காரியங்களை செய்வீர்கள்....

21 - 40 of ( 132 ) records
float-callfloat-prayerfloat-dollar